สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

แบบฟอร์มงานสารบรรณ 

 

 *  แบบฟอร์มตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
 *  แบบฟอร์มหนังสือราชการภายใน
* แบบฟอร์มหนังสือราชการภายนอก
* แบบฟอร์มหนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ
* แบบฟอร์มคำสั่ง
* แบบฟอร์มประกาศ
* แบบฟอร์มข้อบังคับ
* แบบฟอร์มระเบียบ
* แบบฟอร์มบันทึกช่วยจำ
* แบบฟอร์มรายงานการประชุม  
  
 
  
           ...............................................................................................................................................................................................................

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.