สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

แบบฟอร์มแบบฟอร์มใบลา

* แบบใบขอยกเลิกวันลา.doc
* แบบใบลาป่วย  ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว.doc
* แบบใบลาพักผ่อน.doc
* แบบใบลาอุปสมบท.doc

 * 

แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
* แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย หรือดูงาน
* แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัฐ  ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
* แบบใบลาติดตามคู่สมรส 
* แบบใบลาไปปฏิบัติงานองค์การระหว่างประเทศ 
* แบบใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
* แบบใบขอลาออก
   

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.