สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

แบบฟอร์ม 

 

 * 

แบบฟอร์มต่างๆ เกี่ยวกับพัสดุ
*   ตัวอย่างสัญญาและแบบหนังสือค้ำประกัน
* ตัวอย่าง  รายงานขอความเห็นชอบ จัดซื้อ โดยวิธีตกลงราคา  ของ กรมชลประทาน  
* ตัวอย่าง  สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์
* แบบฟอร์มสัญญาต่างๆ
* แบบ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย แบบ 4235
*  คำอธิบายวิธีการกรอกรายการหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย แบบ 4235 
*   ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางปฏิบัติ
  
  
  
  
  
  
  
[18]  
[19]   
[20]   ...............................................................................................................................................................................................................

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.