สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

คลังความรู้ด้านการเงินสวัสดิการ


 


 

 

 

                                 

ค่าเช่าบ้านข้าราชการ

         

ลำดับ

                      เรื่อง

หน้าที่ 1

* คดีปกครองเกี่ยวกับค่าเช่าบ้านข้าราชการ
* Power point   เรื่อง ค่าเช่าบ้านข้าราชการ โดย กรมบัญชีกลาง
*

Power point  ค่าเช่าบ้านข้าราชกา

* ค่าเช่าบ้านข้าราชการ  โดยสำนักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ กรมบัญชีกลาง
*  พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 และหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน (หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 8 ลว 19 ม.ค. 2553)
  
*  ปัญหาการเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร
  
  
  
  
  
  
 

 

   

ดูหน้าถัดไป--

              

 

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.