สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

กฎ/ระเบียบด้านอื่นๆ


 


 

 

 

                                 

    

พระราชบัญญัติ

         
 
                                         เรื่อง                                    หน้า1                  
*   พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558
*  พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
 *  พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

* 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ .2551
        กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน  พ.ศ. 2552
        กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
        กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการการทางวินัย พ.ศ. 2556
        กฎ ก.พ. ว่าด้วยการกระทำการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. 2553
       กฎ ก.พ. ว่าก้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการให้บำเหน็จความชอบ การกันเป็นพยาน การลดโทษ และการคุ้มครองพยาน พ.ศ. 2553
        กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ.2553
      กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพฯ พ.ศ. 2552
       กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2551
        กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
        กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556
       กฎ ก.พ. ว่าด้วยการอุธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุธรณ์ พ.ศ. 2551
       กฎ ก.พ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551
       กฎ ก.พ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2552
       กฎ ก.พ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556
        กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
        กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญรับเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทน พ.ศ.2552
         กฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง พ.ศ. 2551
        กฎ ก.พว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ.2551
        กฎ ก.พการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2551
* 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535

       กฎ ก.พ. ฉบับที่ 8 ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน
       กฎ ก.พ. ฉบับที่ 11 ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชกา
       กฏ ก.พ. ฉบับที่ 12 ว่าด้วยกรณีหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัตหน้าที่ราชการฯ
        กฎ ก.พ. ฉบับที่ 13 ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง
       กฎ ก.พ. ฉบับที่ 18 ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา
       กฎ ก.พ. ฉบับที่ 28 ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน
       กฎ ก.พ. ฉบับที่ 29 ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการ
       ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2539
       ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2535
 *  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
*  พระราชบัญญัติความรับผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542
* พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับ 2)พ.ศ. 2535
    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับ 3)พ.ศ. 2536
    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับ 4)พ.ศ. 2543
    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับ 5) พ.ศ. 2545
     พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับ 6) พ.ศ. 2546
    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับ 7) พ.ศ. 2550
*  พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ 2538 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

 * 

 พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494  (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
* พระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการที่ได้รับอันตรายหรือการเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2546
* พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
* พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ. 2550
* พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
* พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542
* พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542
* พระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2478
* พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. 2542
   
*  พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ  พ.ศ. 2535
* พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนลงทุนในกิจการของรัฐ  พ.ศ. 2556
*  พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 
*  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
*   พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
*  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522  (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
* 

พระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ. 2539

*  พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518

 

   

ดูหน้าถัดไป--

  

              

 

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.