สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

กฎ/ระเบียบด้านสารบรรณ/ธุรการ


   


   

   

   

                                   

  ด้านสารบรรณ

           

                                                                                                                                                           หน้าที่ 1

  *   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
     
   *  ภาคผนวก ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
     
  *  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
     
  *  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552

    
  * ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
    

  * 

   ะเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้านาม พ.ศ. 2536
     
  *  ข้อปฏิบัติในการใช้คำ 'ฯพณฯ' เป็นคำนำหน้าตำแหน่งในหนังสือราชการ
     
  *  กำหนดจำนวนครั้งของการลา และการมาสายในการพิจารณาเลื่อนขั้นเดือนเดือนและเลื่อนขั้นค่าจ้าง
           

   

     

  ดูหน้าถัดไป--

    


                

   

   

                                                                                                        

   

  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

  โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

  Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.