สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

กฎ/ระเบียบด้านพัสดุ


 


 

 

 

                                 

หนังสือเวียนพัสดุ

         


*  ร่าง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....
*  พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558
*  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
*  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้ายการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 
*  ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....
*  ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... ที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
   
*  หนังสือเวียนจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
   
*   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ 2549 กรณีคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นวันหยุดราชการ
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 28 ลงวันที่ 30 ม.ค.2560)
   
*   ปรับปรุงรายละเอียดรายาการในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนสิงหาคม 2559
(หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0731.1/ว 6 ลงวันที่ 19 ต.ค.2559)
   
*   การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 412 ลงวันที่ 18 ต.ค.2559)
   
*  ร่างมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
   
*  ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับ 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค กค 0405.2/ว 356 ลงวันที่ 9 กันยายน 2559)
   
*  ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ของการประกวดราคานานาชาติ และกำหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 กรณีการจ้างเหมาก่อสร้างแบบ Design and Build
(หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719.1/ว 112 ลงวันที่ 29 ส.ค.2559)
   
*  แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับ 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 316 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559) 
   
*  การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 315 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559
)  
   
 *  ซ้อมความเข้าใจมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการให้สิทธิพิเศษแก่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ตั้งแต่ 10,000 ลิตรขึ้นไป กับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจอื่น 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.2/ว 312 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2559
)  
   
*  การปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง และเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การคำนวณต้นทุนต่อหน่วยในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง และสะพานท่อเหลี่ยม
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 183 ลว 29 เม.ย.2559)
   
*  การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 145 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559  
)
   
*   ขอทราบจำนวนอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ที่หน่วยงานภาครัฐต้องการใช้
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.2/ว 117 ลว 8 มี.ค.2559)
   
*    การจัดทำทะเบียนคุมและกำหนดหมายเลขครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์
(หนังสือสำนักบริการกลาง ที่ กษ1201.8/ว 150 ลว 24 ก.พ.2559)
   
*  แนวทางการจัดทำสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้าง
(หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 54 ลว 18 ก.พ.2559)
 
   
*  แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับเงินจากการซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างและการรับหลักประกันการเสนอราคา
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว 71 ลว 8 ก.พ.2559)
   
*  การให้บริการตอบข้อหารือด้านจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ผ่านช่องทาง Facebook : "จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ"
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 47 ลว 28 ม.ค.2559)
 
   
*  การกำหนดหลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินที่ต้องเรียกชดใช้ตามความรับผิดทางละเมิด
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 49 ลว 28 ม.ค.2559)
   
*   การจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมันเพิ่มเติม
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18 ลว 14 ม.ค.2559)
   
*    แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว 37 ลว 6 ม.ค.2559)

**อ้างถึง**  การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว 68 ลว 29 เม.ย.2558)
 

   
 *   ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 21)
พ.ศ.2558 และ การใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศมาใช้วางเป็นหลักประกันสัญญา
 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 509 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558)
   
*  คู่มือแก้ไขสัญญางวดงานงวดเงิน
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0421.4/ว 503 ลว 16 ธ.ค.2558)
   
*  การยกเว้นผ่อนผันรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง สำหรับมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั้งประเทศ
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0421.5/ว 495 ลว 8 ธ.ค.2558)
   
*  การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามระเบียนสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 479 ลว 26 พ.ย.2558)
   
*  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอุทธรณ์ผลการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 423 ลว 29 ต.ค.2558)
   
 *  แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับเงินจากการซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างและการรับหลักประกันการเสนอราคา
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน ที่ กค 0423.3/ว 402 ลว 15 ต.ค.2558)
   
*   การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 401 ลว 15 ต.ค.2558)
   
 *  การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 399 ลว 15 ต.ค.2558)
   
 *  หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติเพิ่มเติมในการรับเงินกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราาคาอิเล็กทรอนิกส์
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 109 ลว 21 ก.ย.2558)
 
 *   การกำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 299 ลว 28 ส.ค.2558)
   
 *  แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 283 ลว 13 ส.ค.2558)
   
*  ขอหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.4/ว 30229 ลว 27 ก.ค.2558)
 
   
*  ยกเว้นและกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bindding: e-Bidding)
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ)0421.3/ว 258 ลว 24 ก.ค.2558)
 
   
*  หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 68 ลว 3 ก.ค.2558)
   
*  การรายงานโครงการที่มีการจัดจ้างให้เอกชนผู้รับจัดงาน (Organizer) งานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ที่มีวงเงินการจัดจ้างตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป
(หนังสือ คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ คสช (คตร)/870 ลว 2 ก.ค.2558)
 
   
*   ผลการประเมินการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 212 ลว 23 มิ.ย.2558)
   
*   แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market)และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 188 ลว 27 พ.ค.2558)
   
*  ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market :  e- market)และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพ)0421.3/ว 169 ลว 7 พ.ค.2558)
   
*   แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e-bidding)
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 150 ลว 10 เม.ย.2558)
 
   
*  การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาระบบอิเล็กทรอนิกส์
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 140 ลว 1 เม.ย.2558)
   
*   แก้ไขตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(ฉบับที่ 20)

(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด  ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 117 ลว 23 มี.ค. 2558)
 
   
*  ยกเลิกตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซองงานซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิคส์และตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซองงานจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิคส์
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 101 ลว 13 มี.ค.2558)
 
   
*  แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 63 ลว 23 ก.พ.2558)
   
*  ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ (หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0719.1/ว 34 ลว 26 ม.ค.2558)
   
*  แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ (e-GP) ระยะที่ 2 เพิ่มเติม  
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0421.4/ว 263 ลว 24 ก.ย. 2557)
   
*   ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมการจัดหาพัสดุ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 13 วรรคแรก
(หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพ) 0421.3 / ว 5 ลว. 3 มกราคม 2557)
   
 

 

   

ดูหน้าถัดไป--

        

  


              

 

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.