สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

กฎ/ระเบียบด้านบัญชี/GFMIS


 


 

 

 

                                 

หนังสือเวียน

         

                                                               เรื่อง                                                                 หน้าที่1
   
*   เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว 6 ลงวันที่ 10 ม.ค.2560) 
   
 *  การจัดส่งรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐ 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ 0410.5/ว 2 ลงวันที่ 5 ม.ค.2560) 
   
*  หลักเกณฑ์การคำนวณต้นทุนผลผลิตสำหรับส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
   
*  มาตรฐานบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  เอกสารแนบ  1
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/ว 446 ลงวันที่ 25 พ.ย. 2559)
   
*  ผังบัญชีมาตรฐานเพื่อใช้ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/ว 445 ลงวันที่ 24 พ.ย.2559) 
   
 *  กิจกรรมมาตรฐานของงานบริหารจัดการภาครัฐ 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/ว 385 ลงวันที่ 30 ก.ย.2559) 
 
   
*  ขอข้อมูลกิจกรรมย่อยของส่วนราชการเพื่อกำหนดรหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/ว 424 ลงวันที่ 31 ต.ค.2559)
   
*  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.2/ว108 ลว. 3 มี.ค. 2559)
   
* มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุุน (ฉบับปรับปรุุง2558)
   
* แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน 
(หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0423.2/ว637 ลว.8 ก.ย. 2557)
   
* มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 13 เรื่อง สัญญาเช่า
(ประกาศกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2554)
   
* มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 5 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
(หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0423.2/ว357 ลว.17 พ.ย. 2557)
   
*  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน
(ประกาศ ณ วันที่ 6 พ.ย.2555)
   
 * หลักการณ์และนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2
(ประกาศกระทรวงการคลัง ลว. 6 ม.ค. 2546)
   
*  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่องการนำเสนองบการเงิน
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.2/ว83 ลว.28 ก.พ. 2556)
   
 *   แนวทางการแก้ปัญหาและข้อผิดพลาดสำหรับการบัญชีภาครัฐ
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 338 ลว 22 ก.ย.2558)
   
 *  การตรวจสอบ และปรับปรุงบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 224 ลว 29 ส.ค. 2557)
   
* แนวทางปฏิบัติในการกำหนดโครงร่างรายงานในระบบปฏิบัติการ GFMIS (SAP R3)
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 128 ลว 30 พ.ค. 2557)
   
 *   วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงาน Web Report (MIS Static) สำหรับผู้บริหารระดับกรม
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.2/ว 97 ลว 25 เมษายน 2557)
   
* ซ้อมความเข้าใจวิธีการบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญ (GR/IR) ย้อนหลังในระบบ GFMIS (เพิ่มเติม)
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 68 ลว 31 มีนาคม 2557)
   
*  คู่มือการปรับแผนการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMIS ผ่าน GFMIS Web Online
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 66 ลว 28 มีนาคม 2557)
   
 *  แจ้งการเปลี่ยนแปลงแบบเอกสารที่ใช้ในการบันทึกจัดเก็บและนำส่งผ่าน GFMIS Web online โดยการแนบไฟล์ (Excel form) (หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0409.3/ ว 8 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2557) 
   
 *   การกำหนดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ถาวร
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วน ที่ กค 0423.3/ว 31 ลว 28 ก.พ 2557)
   
 *   แนวทางการแก้ไขปัญหาบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่กค 0423.3/ว 18 ลว.12 ก.พ.57)
   
*  ผ่อนผันการส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากเหตุชุมนุมทางการเมือง
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน ที่กค 0423.3/ว16 ลว 12 ก.พ. 57) 
   
 *   แนวปฏิบัติสำหรับการตรวจรับงานกรณีหลายงวดงานพร้อมกันผ่าน GFMIS Web online
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 469 ลว 26 ธ.ค. 2556)
   
 *   เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่ กค 0423.3/ว 458 ลว 18 ธ.ค. 2556)
   
 *   ผ่อนผันการปิดงวดบัญชีและการส่งรายงานของส่วนราชการ
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว พิเศษ 1 ลว 6 ธ.ค. 2556)
   
 *   การปรับแผนการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMIS 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 405 ลว 5 พ.ย. 2556
)
   
 *   แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว 439 ลว 22 พ.ย. 2556) 
   
*  การใช้รายงานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อตรวจสอบงบทดลองของส่วนราชการ 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่กค 0423.3/ว 432 ลว 19 พ.ย. 2556)
   
*  แนวทางการยกเลิกการจัดทำบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ (Manual) 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 384 ลว 18 ต.ค. 2556)
   
 *   มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่องนโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.2/ว 374 ว 10 ต.ค. 2556)
   
*  การปฏิบัติในเรื่องการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 373 ลว 10 ต.ค. 2556)
   
*   คู่มือการเรียกรายงานระบบเบิกจ่ายเงินในระบบปฏิบัติการ (SAP3)
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 346 ลว 30 ก.ย. 2556)
   
*  คู่มือการเรียกรายงานระบบรับและนำส่งคลังในระบบปฏิบัติการ (SAP 3)
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 352 ลว 30 ก.ย. 2556)
   
 *   คู่มือการเรียกรายงานระบบสินทรัพยืถาวรในระบบปฏิบัติการ (SAP R3)
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 347 ลว 30 ก.ย. 2556)
   
 *   แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการเงินประกันผลงานผ่าน GFMIS Web Online
(หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0409.3/ว 155 ลว 25 เม.ย. 2555)
   
*   แนวทางการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีของปีงบประมาณก่อน
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 150 ลว 24 เมษายน 2556)
   
*   แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการถอนคืนรายได้แผ่นดินผ่าน GFMIS Web Online
(หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0409.3/ว 152 ลว 23 เม.ย. 2555)
   
 *   แนวทางการกำกับดูแลการปฏิบัติงานระบบรับและนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 504 ลว. 29 ธค. 53)
   
*  แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งในระบบ GFMIS
(หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0423.3/ว 35 ลว 25 มค. 2553)
   
*  มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินของส่วนราชการและจังหวัด
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 136 ลว 9 เมย. 2553)
   
*  การกำหนดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ถาวร
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 431 ลว 17 ธค. 2551)
   
 

 

   

ดูหน้าถัดไป--

  


              

 

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.