สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

แบบฟอร์ม 

  แบบฟอร์มการศึกษาบุตร
* 

แบบ 7126 หนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร และการรักษาพยาบาล

   
 *

แบบ 7125 หนังสือแจ้งการใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร และการรักษาพยาบาล 

   
*
   
*

แบบ 7221 หนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรกรณีผู้มีสิทธิได้รับคำสั่งให้ไปช่วยปฏิบัติราชการ 

   
   แบบฟอร์มค่ารักษาพยาบาล
 *  แบบ 7141 แบบแจ้งการขอใช้สิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีบุตรซึ่งเป็นเด็กแรกเกิด
   
 *  แบบ 7140 แบบแจ้งการโอนเงินค่าารักษาพยาบาลให้กันสถานพยาบาลของเอกชน
   
*   แบบ 7139 แบบแจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาลให้กับสถานพยาบาลของทางราชการ
   
*  แบบ 7138 ตัวอย่างหลักฐานการรับเงินของสถานพยาบาลเอกชน
   
*  แบบ 7137  ใบแสดงรายการค่ารักษาพยาบาล (กรณีสถานพยาบาลเป็นผู้เบิกเงิน)
   
*  แบบ 7136 หน้างบใบสำคัญเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
   
*  แบบ 7135 ใบรับรองรายการยาและอวัยวะเทียมที่ไม่มีจำหน่ายในสถานพยาบาล
   
*   แบบ 7134  หนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลกรณีข้าราชการได้รับคำสั่งให้ไปช่วยหรือไปปฏิบัติราชการต่างส่วนราชการผู้เบิก
   
*  แบบ 7133 หนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ
   
 *   แบบ 7132 หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ
   
*  แบบ 7131 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
   
*  แบบ 7130 หนังสือรับรองสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล 
   
 *   แบบ 7129 คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
   
* แบบ 7127 แบบคำขอเพิ่ม ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
   
*  แบบ 7126 หนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการการรักษาพยาบาล
   
* แบบ 7125 หนังสือแจ้งการใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
   
*  แบบ 7121 หนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ
   
 * แบบ 7120 หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ
   
*  แบบ 7501 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
   
  แบบฟอร์มค่าเช่าบ้าน 
*  แบบฟอร์มเกี่ยวกับการเบิกค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006 )
   
*  แบบ 6005 ขอรับเงินค่าเช่าบ้าน
   
  แบบฟอร์มเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ 
*  ตัวอย่างการกรอก ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินไปราชการ
   * กรณียืมเงินและขอเบิกรายบุคคล
   * กรณียืมเงินและขอเบิกเป็นหมู่คณะ
   * กรณีไม่มีการยืมเงินและขอเบิกเป็นรายบุคคล
   * กรณีไม่มีการยืมเงินและขอเบิกเป็นหมู่คณะ
   
* แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติราชการ   (แบบ 8708 )
   
 * คำอธิบายแบบฟอร์มขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติราชการ   (แบบ 8708)
   
*  แบบสัญญายืมเงิน ( แบบ 8500)
   
 *  ใบรับรองแทนใบเสร็จ   (แบบ บก 111)
   
 

 แบบฟอร์มการเบิกค่าใช้จ่ายฝึกอบรม

* แบบใบสำคัญรับเงินวิทยากร
   
*  แบบใบสำคัญรับเงินบุคคลภายนอก
   
* แบบสัญญายืมเงิน ( แบบ 8500)
   
* แบบฟอร์ม และ ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มการเบิกค่าพาหนะเหมาจ่าย  การอบรมประเภทบุคคลภายนอก
   
 

  แบบฟอร์มบำเหน็จบำนาญ

 * แบบขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ บำเหน็จดำรงชีพ 5300
 *   ใบรับรองสมุดประวัติและเวลาทวีคูณ 5302
*   แบบขอรับบำนาญพิเศษและหรือบำเหน็จตกทอดกรณีถึงแก่ความตาย 5309
*  บบขอรับบำเหน็จปกติและหรือบำเหน็จพิเศษลูกจ้าง 5313
*   แบบขอรับเงินเพิ่มเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ บำเหน็จตกทอดข้าราชการและลูกจ้าง 5316
*   แบบขอรับเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง 5401
*   แบบขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 5402
*  คำขอเบิกเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ บน.197
*   แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (แบบ 1)
*  แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (แบบ 2)
*    แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยเหลือสำหรับผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ
 *   แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการตาย
*  แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างตาย
*   แบบแจ้งรายการลดหย่อนภาษีเงินได้เงินได้สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญปกติ (สรจ.1)
*   หนังสือแสดงเจตนาขอให้โอนเบี่ยหวัดบำเหน็จบำนาญเข้าบัญชีเงินฝากของบุคคลอื่น (สรจ.2)
 *  หนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ (สรจ.3)
*  หนังสือสัญญาการใช้เงินคืน (ขอรับบำเหน็จบำนาญ กรณี ผิดวินัย)  (ชงค.)
 *   หนังสือสัญญาค้ำประกัน (ขอรับบำเหน็จบำนาญ กรณี ผิดวินัย)  (คปก.)
 *   แบบคำขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
*  แบบคำขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างประจำถึงแก่ความตาย
*   แบบหนังสือแจ้งรายการหนี้ และยินยอมให้หักเงินบำเหน็จเพื่อชำระหนี้
*   หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำ+(แบบ+1).pdf 
 *   หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำ+(แบบ+2).pdf
*   แบบและวิธีการในการขอรับบำเหน็จตกทอดลูกจ้าง
   
 
  แบบฟอร์มอื่นๆ
*  แบบแจ้งข้อมูลการโอนเงินผ่านระบบ KTB Coporate Online
   
* 

 แบบฟอร์มประกอบหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม

   
*    แบบสัญญายืมเงิน (แบบ 8500)
   
* หลักฐานการจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่น (แบบ 4219)
   
*  หลักฐานการจ่ายเงินอื่นๆ  (แบบ บก.-กจ. 9) 
   
 * หลักฐานการจ่ายเงินค่าจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน รายชั่วโมง  (แบบ บก.-กจ. 3) 
   
*   ใบรับรองแทนใบเสร็จ   (แบบ บก 111)
   
* แบบใบสำคัญรับเงิน
   
*  แบบฟอร์มเบิกค่า OT (แบบ บก.-กจ. 8) 
   
* แบบใบมอบฉันทะ (แบบ 4232)
   

*

แบบแสดงตัวผู้รับเงินกรณีเสียชีวิต
   
*        ตัวอย่างจ้างเหมาบริการ

 *  ขอความเห็นชอบดำเนินการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน โดยวิธีพิเศษ 
  
แบบใบเสนอราคา
 
* 
รายงานผลการพิจารณาจัดจ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน สำนักบริหารกลาง 
 *
  รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง
 *  ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการ

 * เงื่อนไขการจ้างเหมาบริการ ปี 2558
 *  ขอส่งมอบงวดงาน
 *  ใบแจ้งหนี้
 * 
รายงานผลการตรวจรับงานจ้างเหมาบริการ

   
*   แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
   
 *

 แบบฟอร์มจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
      - แบบฟอร์ม ICT01 (งบปกติ)
    แบบฟอร์ม ICT02 (โอนเปลี่ยนแปลง)

   
 *  แบบฟอร์มขอใช้รถยนต์ราชการ (ส.ป.ก.)
   

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.