สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

เกี่ยวกับ GFMIS 

ภาพรวม  /  คู่มือ


                                                          เรื่อง                                                                          หน้าที่ 1       
 *  หนังสือเวียน ระเบียบนโยบาย GFMIS
   
 *   คู่มือต่างๆ
* คู่มือแนวทางของการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานตามระบบ GFMIS
* คู่มือและคำถามที่พบบ่อยของระบบ GFMIS Version 2
* ระเบียบนโยบาย GFMIS
* คำถามที่พบบ่อยของระบบ GFMIS
* คำถาม - คำตอบ  รายงานในระบบ GFMIS
* คู่มือการปรับรายการหมวดรายจ่าย  ใน Terminal ระบบ GFMIS
* คู่มือกระบวนงานลูกหนี้เงินยืมในระบบ GFMIS
* คู่มือ ระบบ GFMIS จาก เวปไซด์  กระทรวงการคลัง
* เอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ (ระบบ GFMIS)
* เอกสารประกอบการบรรยายโครงการประชุมชี้แจงระบบ Web Online
* เอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรมระบบ SAB/R3 หลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน (New User)
* สรุปขั้นตอนการดำเนินงานผ่าน Excel Loader
* ใบนำฝากเงินสำหรับส่วนราชการ (Pay-in Slip)
* สรุปวิธีการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดกรณีปฏิบัติงานผ่าน Excel Loader
*  สรุปปัญหาการปฏิบัติงานระบบ GFMIS จากการสอบถามคลังจังหวัด
*  คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหาร (Managenent information System)
*  คำสั่งงานในระบบ GFMIS
    

 

   

            ดูหน้าถัดไป--

                       

 

 

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.