สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

เกี่ยวกับ GFMIS 

รหัสต่างๆ


                                                                                                                                หน้าที่1


รหัสงบประมาณ / รหัสกิจกรรมหลัก / รหัสงบกลาง

* รหัสกิจกรรมหลัก2560 /รหัสงบประมาณ  /รหัสงบกลางกรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ 2560 (เฉพาะของ ส.ป.ก.)
*   รหัสงบประมาณ / รหัสกิจกรรมหลัก / รหัสงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  (เฉพาะของ ส.ป.ก.)
 * รหัสงบประมาณ / รหัสกิจกรรมหลัก / รหัสงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  (เฉพาะของ ส.ป.ก.)
* รหัสงบประมาณ / รหัสกิจกรรมหลัก / รหัสงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เฉพาะของ ส.ป.ก.)
* รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
* รหัสงบประมาณ / รหัสกิจกรรมหลัก / รหัสงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (เฉพาะของ ส.ป.ก.)
* รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก รหัสงบกลาง ปีงบประมาณ  2554 (เฉพาะในส่วนของ ส.ป.ก.)

รหัสต่างๆ

 *  รหัสกิจกรรมย่อยสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2560  (เฉพาะของ ส.ป.ก.)
*  รหัสกิจกรรมย่อยสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2559  (เฉพาะของ ส.ป.ก.)
* รวม รหัสต่างๆ ของ GFMIS 
* ไฟล์เปรียบเทียบรหัส GPSC กับรหัสพัสดุที่มีการใช้งานเป็นประจำ
* รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner ) ในระบบ GFMIS
*

ผังบัญชี Version  2551

* รหัสหน่วยเบิกจ่าย ส.ป.ก.
*

รหัสเงินรายได้แผ่นดินของ ส.ป.ก.

*    คู่มือ GPSC
*   รหัส GPSC
*   ผังบัญชีมาตรฐาน ( GL) version 2551
*   หน่วยนับที่ใช้ในการจัดทำใบสั่งซื้อ บส.01 ในระบบ GFMIS
*   ข้อปฏิบัติในการสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย
*   ไฟล์เปรียบเทียบรหัส GPSC กับรหัสพัสดุที่มีการใช้งานเป็นประจำ
  
 
                

 

   

            ดูหน้าถัดไป--

                       

 

 

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.