สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

เกี่ยวกับ GFMIS 

รวมเอกสารบรรยายเกี่ยวกับ ระบบ GFMIS


ลำดับ                                                            เรื่อง                                             หน้าที่ 1
  
* เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรมกำกับ และการปฏิบัติงานในระบบ หลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับผู้อำนวยการกองคลังขึ้นไป
*

เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

*

เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การปฏิบัติงานบนระบบ SAP R/3”
( 23 ส.ค. 2556)

* เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานบนระบบ Web Online หลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ของส่วนราชการ (New User) รุ่นที่ 1-3 ( 28 พ.ค. 2556 ) 
*

เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานบน Web Online หลักสูตรสำหรับส่วนราชการในส่วนกลางระดับกรม เกี่ยวกับระบบจัดซื้อจัดจ้างผ่าน Web Online รุ่นที่ 1 – 6 ( 27 พ.ค. 2556) 

* เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรมการจัดทำและปรับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณในระบบ GFMIS รุ่นที่ 1 – 3  (22 พ.ค. 2556) 
*

เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรม GFMIS Web Online สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังเขต คลังจังหวัด ที่เป็น Trainer (21 พ.ค. 2556)  

  

 

   

            ดูหน้าถัดไป--

                       

 

 

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.