สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

เกี่ยวกับ GFMIS 

ระบบสินทรัพย์


ลำดับ                                         เรื่อง                                                       
 

 ปีงบประมาณ 2557

 * แนวปฎิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับวัสดุคงคลัง
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว260 ลว.30 ก.ค.2551)
* การกำหนดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ถาวร
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วน ที่ กค 0423.3/ว 31 ลว 28 ก.พ 2557) 
 
*   แนวทางการแก้ไขปัญหาบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่กค 0423.3/ว18 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
* คู่มือการเรียกรายงานระบบสินทรัพยืถาวรในระบบปฏิบัติการ (SAP R3)
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 347 ลว 30 ก.ย. 2556)
*  แนวปฎิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับวัสดุคงคลังในระบบGFMIS
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว260 ลว.30 ก.ค.2551)
*  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับระบบสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS
(หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0423.3/ว263 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2551)
 
*  การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรผ่าน GFMIS Web online ของหน่วยเบิกจ่าย
* คำถามที่พบบ่อยในระบบสินทรัพย์
* คำถาม-คำตอบระบบสินทรัพย์ถาวร
* การบันทีกรับสินทรัพย์ถาวรรับบริจาค
* การล้างบัญชีพักสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์รายตัวหรือค่าใช้จ่ายหรือการโอนสินทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนในคราวเดียวกันหลายรายการ
(หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค0423.3/ว501 ลว 24 ธค 53)
  
  

 

   

            ดูหน้าถัดไป--

                       

 

 

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.