สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

เกี่ยวกับ GFMIS 

ระบบ เบิกจ่าย  /  ระบบรับและระบบส่ง


 ลำดับ  

                                  เรื่อง                                    หน้าที่1
 

 ระบบบัญชี

*

มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
(หนังสือคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.5/08996 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2557)

 *   แจ้งการเปลียนแปลงแบบเอกสารที่ใช้ในการบันทึกรายการจัดเก็บและนำส่งผ่าน GFMIS Web online โดยการแนบไฟล์ (Excel fom)
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3 / ว 8 ลว. 9 มกราคม 2557)
 
* การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณีเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ ว 7 ลงวันที่ 9 มกราคม 2557)
*  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย กรณีเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ ว 117 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2553)
* การแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 474 ลว 27 ธ.ค. 2556)
*  การกำหนดวันที่และวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นปี
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420.5/ว 461 ลว 24 ธ.ค. 2556)
* การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 449 ลว 12 ธ.ค. 2556)
* หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
(หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 132 ลว 25 พ.ย. 2556 )
* แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว 439 ลว 22 พ.ย. 2556) 
* หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด กค 0406.4/ว 131 ลว 19 พ.ย. 2556)
 
* แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืน การชดใช้คืนเงินยืม การเบิกเงินงบประมาณเพื่อชดใช้เงินเดือนล่วงล้ำหน่วยงาน สำหรับเอกสารขอเบิกที่ใช้เงินงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไปพลางก่อน
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 417 ลว 13 พ.ย. 2556)
 
*

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไปพลางก่อน
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 379 ลว 16 ต.ค. 2556
) 

*

การปฏิบัติในเรื่องการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 373 ลว 10 ต.ค. 2556)
 

*

คู่มือการเรียกรายงานระบบรับและนำส่งคลังในระบบปฏิบัติการ (SAP 3) 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 352 ลว 30 ก.ย. 2556) 

* 

คู่มือการเรียกรายงานระบบเบิกจ่ายเงินในระบบปฏิบัติการ (SAP3)
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 346 ลว 30 ก.ย. 2556)

*  คู่มือการเรียกรายงานระบบรับและนำส่งคลังในระบบปฏิบัติการ (SAP 3)
*  คู่มือการเรียกรายงานระบบเบิกจ่ายเงินในระบบปฏิบัติการ (SAP 3)
*

  คู่มือการปฏิบัติงานระบบรับและนำส่งผ่าน GFMIS Web Online

*   คู่มือการปฏิบัติงานระบบรับและนำส่ง ระบบ GFMIS สำหรับผู้ใช้ Excel loader
*   คู่มือการปฏิบัติงานระบบรับและนำส่ง ระบบ GFMIS สำหรับผู้ใช้ Terminal
*   การตั้งเบิกค่าใช้จ่ายจากเงินกันเหลื่อมปี
*   คู่มือการใช้รายงานระบบรับและนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS
*   คู่มือกระบวนงานลูกหนี้เงินยืมในระบบ GFMIS
*    คำถาม -คำตอบ  ระบบเบิกจ่าย
*   powerpoint โครงการฝึกอบรม ซ้อมความเข้าใจระบบเบิกจ่าย GFMIS  --1
*   powerpoint โครงการฝึกอบรม ซ้อมความเข้าใจระบบเบิกจ่าย GFMIS  --2
*   powerpoint โครงการฝึกอบรม ซ้อมความเข้าใจระบบเบิกจ่าย GFMIS  --3 
*   powerpoint โครงการฝึกอบรม ซ้อมความเข้าใจระบบเบิกจ่าย GFMIS  --4 
*   powerpoint โครงการฝึกอบรม ซ้อมความเข้าใจระบบเบิกจ่าย GFMIS  --5
*   คู่มือกระบวนงานโอนขายบิลในระบบ GFMIS
*   คำสั่งงานในระบบ GFMIS
*   การกลับรายการเอกสารและการแก้ไขเอกสารขอเบิกเงินในระบบ GFMIS
(หนังสือกรทบัญชีกลางที่ กค 0409.3/ว 179 ลว. 26 พค.2551)
*   แนวทางการกำกับดุแลการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS 
(หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.3/ว 443 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2553)
*    คู่มือระบบรับและนำส่งรายได้ สำหรับ Excel loader
*   คู่มือการบันทึกรายการจ่ายชำระเงินโดยส่วนราชการ
*   การปฏิบัติเกี่ยวกับระบบรับและนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.2/ว 74 ลว. 26 กพ. 51)
 

 ระบบงบประมาณ

 *  การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0420.5/07613 ลว 27 มี.ค. 2557)
 *  การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว21 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2557)
   

 

   

            ดูหน้าถัดไป--

                       

 

 

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.