สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

เกี่ยวกับ GFMIS 

ระบบบัญชี  / งบประมาณ


ลำดับ

                                        เรื่อง                                           หน้าที่ 1
 

ระบบบัญชี

*   คู่มือการปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ ผ่าน GFMIS Web Online ตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว417 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2555
*  การใช้รายงานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อตรวจสอบงบทดลองของส่วนราชการ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่กค 0423.3/ว 432 ลว 19 พ.ย. 2556)
*

แนวทางการยกเลิกการจัดทำบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ (Manual) (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 384 ลว 18 ต.ค. 2556) 

*

 การบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS

* คำถามที่พบบ่อย ระบบบัญชีแยกประเภท 
* คู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ในระบบ GFMIS (หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0406.6/ว95 ลว. 13 กย. 53)
* เอกสารประกอบการบรรยาย  เรื่องการปรับปรุงบัญชีย้อนหลัง บทที่ 1 - 3
* เอกสารประกอบการบรรยาย  เรื่องการปรับปรุงบัญชีย้อนหลัง บทที่ 4 - 7
* สรุปคู่มือ Excel Loader ระบบ บัญชีแยกประเภท
* วิธีการตรวจสอบข้อมูลเงินฝ่ากธนาคารและแนวทางการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานภาครัฐ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 63 ลว 24 กพ.54)
* ถามตอบ ระบบบัญชีแยกประเภท
*  คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ผ่าน GFMIS Web Online
*  รายงานการเงินและการแก้ไขข้อผิดพลาด  

ระบบงบประมาณ
*  คำถามที่พบบ่อยระบบงบประมาณ 
 

 

   

            ดูหน้าถัดไป--

                       

 

 

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.