สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

เกี่ยวกับ GFMIS 

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง


ลำดับ                                                                       เรื่อง                                                                       หน้าที่1
 

 ระบบบัญชี

* ซ้อมความเข้าใจเรื่องอำนาจการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพ) 0421.3/ ว 56 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557)
  
* แจ้งการเริ่มดำเนินการในระบบ e - GP ภายหลังช่วงเวลาที่ระบบ e - GP  ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
(หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค  0421.4/ ว 45 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2557)
*  การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 (หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพ) 0421.3/พ 0029 ลว. 27 มกราคม 2557)

*

 การปฏิบัติงานในระบบ e-GP สำรองใช้ชั่วคราวเฉพาะกิจ
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0421.4/ว พิเศษ 2/57 ลว 24 ม.ค. 57)
* แนวทางการดำเนินการในระบบ e-GP ในช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
(ตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่กค 0421.4/ว พิเศษ 1/57 ลงวันที่ 14 มกราคม 2557
)
*

แนวทางการดำเนินการในระบบ e-GP ในช่วงเวลาที่ระบบ e- GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0421.6/ว 13 ลว 10 ม.ค. 2557)

* ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมการจัดหาพัสดุ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 13 วรรคแรก
(หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพ) 0421.3 / ว 5 ลว. 3 มกราคม 2557)
*  การแก้ไขเพิ่มเติมตัวอย่างประกาศและตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อและจ้าง
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 470 ลว 27 ธ.ค. 2556)
*

ซ้อมความเข้าใจตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจ้างเอกชนเป็นผู้ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 471 ลว 27 ธ.ค. 2556)
 
 

*  แนวปฏิบัติสำหรับการตรวจรับงานกรณีหลายงวดงานพร้อมกันผ่าน GFMIS Web online
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 469 ลว 26 ธ.ค. 2556)
*

แนวทาวการดำเนินการในระบบ e-GP ในช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0421.6/ว 00454 ลว 13 ธ.ค. 2556) 
 
 

*

การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ300 บาท
(หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ 1201.06/ว 11338 ลว 6 ธ.ค. 2556 )
 

*

การกำหนดตัวอย่างประกาศประกวดราคาซื้อและตัวอย่างประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อและตัวอย่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 398 ลว 28 ตุลาคม 2556
)  

* 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0421.5/ว 391 ลว 24 ต.ค. 2556)
 
 

*      หน้าหลักระบบจัดซื้อจัดจ้าง (G-procument)
*    คำถาม - คำตอบระบบจัดซื้อจัดจ้าง
*    ภาพรวมระบบจัดซื้อจัดจ้าง สรุปการบันทึกผ่าน GFMIS Terminal
*    แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้างเข้าระบบ GFMIS ผ่าน Web online
*    เอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรม Web online ระบบจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับส่วนราชการส่วนกลาง
*    คู่มือการปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้างผ่าน Web online  (บทที่ 1 - 5)
*    คู่มือการปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้างผ่าน Web online  (บทที่ 6 )
*    คู่มือการปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้างผ่าน Web online  (บทที่ 7 การตรวจรับ)
*    คู่มือการปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้างผ่าน Web online  (บทที่ 8 การเรียกรายงาน)
*    คู่มือการปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้างผ่าน Web online  (บทที่ 9  การบันทึกรายการขอเบิกเงิน)
  

 

   

            ดูหน้าถัดไป--

                       

 

 

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.