สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

 

คลังความรู้ด้านการเงินการคลัง


 


 

 

 

                                 

ด้านการเงินการคลัง

         

                                                                                                                                                    

 *

 พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
 *  หลักเกณฑ์ขั้นตอนการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ
*   คู่มือการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ  โดยกรมบัญชีกลาง
*   คู่มือการใช้บัตรเครดิตราชการ  โดยกรมบัญชีกลาง
*   เงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการ
   
 *  คำวินิจฉัยคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง
   
 *  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเงินรายได้แผ่นดิน
   
 *  การบริหารการคลังของส่วนราชการ สำหรับนักบริหารระดับสูง
   

 * 

คำถาม - คำตอบ จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

   
* คู่มือการใช้บัตรเครดิตราชการ
   
 * เอกสารบรรยายการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน โดยกรมบัญชีกลาง
   
 *  เอกสารการบรรยาย เรื่อง ค่าใช้จ่ายเดินทางฯ  อ.นิโลบล แวววับศรี 
   
* เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่องค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศ
   
* สรุปค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ                                
   
*  เอกสารการบรรยาย เรื่อง ระเบียบการเก็บรักษาเงินฯ 2551
   
* เอกสารการบรรยาย เรื่อง ผู้บริหารกับการใช้ดุลยพินิจในการอนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (อ.นิโลบล แวววับศรี  กรมบัญชีกลาง)
   
* สรุปหลักเกณฑ์   การจ้างเอกชนดำเนินงาน
   
* การจ้างเอกชนดำเนินงาน
   
* การเบิกค่าใช้จ่ายในการจ้างเอกชนดำเนินงาน
   
* เงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการ
   
* คดีปกครองเกี่ยวกับการเงิน โดย อนุชา ฮุนสวัสดิกุล ตุลาการศาลปกครองกลาง
   
*  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
   
*  การให้ข้าราชการพลเรือนได้รับเงินประจำตำแหน่ง
   
* โครงการจ่ายตรงเงินเดือนและลูกจ้างประจำ
   
*  สรุปเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว
   
* ถาม-ตอบ การปรับบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ ในวันที่ 1 เมษายน 2554
   
*  ตารางเปรียบเทียบการปรับเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2554  โดย กพค. สบก.
   
*  คำถาม - คำตอบ  จากการอบรมหลักสูตร "ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและพัสดุ"  ระหว่าง วันที่ 1 -4 สิงหาคม 2554  ผ่าน web conference   โดย กพค. สบก.
   
*  การเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม 
   
 

 

   

ดูหน้าถัดไป--

              

 

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.