สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

                                                                                                                                                                                      
                         

 ลำดับ 

                                                            ทั่วไป                                                                                            
 * กระบวนงานสำหรับจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์การ ด้านรับ - นำส่ง, ด้านจ่ายเงิน (19 ส.ค. 2561)
 * การควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (11 ส.ค. 2561)

*

 ขอแจ้งเวียนคำสั่ง ส.ป.ก. เกี่ยวกับการลดใช้พลังงานของ ส.ป.ก.
(กษ 1201.8/ว 3119 ลว. 8 ส.ค. 2561)
 

 

                                                                                                                                                                           
   
     
 

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.