สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

                                                                                                                                                                                      
                         

  ปีงบประมาณ 2561

 
 ลำดับ

เรื่อง

  ผลการเบิกจ่าย 15 พฤศจิกายน 2561
  ผลการเบิกจ่าย 9 พฤศจิกายน 2561 ประชุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนตุลาคม 2561 (ส.ป.ก.ส่วนกลาง)
(เขียว แดง)
  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนตุลาคม 2561 (ส.ป.ก.จังหวัด) (เขียว แดง)
  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนกันยายน 2561 (เขียว แดง)
  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนสิงหาคม 2561 (เขียว แดง)
  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (เขียว แดง)
   ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนมิถุนายน 2561 (เขียว แดง)
   ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนพฤษภาคม 2561 (เขียว แดง)
   ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนเมษายน 2561 (เขียว แดง)
   ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนมีนาคม 2561 (เขียว แดง)
  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (เขียว แดง)
   
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนธันวาคม 2560 (เขียว แดง)
 
 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 (เขียว แดง)
   
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนตุลาคม 2560 (เขียว แดง)
   
 ลำดับ

 เรื่อง

   ผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนกันยายน 2560 (เขียว แดง) ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
   ผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนสิงหาคม 2560 (เขียว แดง) ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
ผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนกรกฎาคม(เขียว แดง) ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
 ผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนมิถุนายน (เขียว แดง) ส่วนกาลาง ,ส่วนภูมิภาค 
 

 

                                                                                                                                                                           
   
     
 

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.