สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

                                                                                                                                                                                      
                         

  ปีงบประมาณ 2561

 

 ลำดับ

 เรื่อง

  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (เขียว แดง) ส่วนภูมิภาค
   
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนธันวาคม 2560 (เขียว แดง) ส่วนภูมิภาค
 
 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 (เขียว แดง) ส่วนภูมิภาค
   
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนตุลาคม 2560 (เขียว แดง) ส่วนภูมิภาค
   
 ลำดับ

 เรื่อง

   ผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนกันยายน 2560 (เขียว แดง) ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
   ผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนสิงหาคม 2560 (เขียว แดง) ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
ผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนกรกฎาคม(เขียว แดง) ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
 ผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนมิถุนายน (เขียว แดง) ส่วนกาลาง ,ส่วนภูมิภาค 
 

 

                                                                                                                                                                           
   
     
 

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.