สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ

  สำนักบริหารกลาง ส.ป.ก.

             

                                                                                                                                                                                      
                         

 ลำดับ 

                                                                    เรื่อง                                                                                                  
   ผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนกันยายน 2560 (เขียว แดง) ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
   ผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนสิงหาคม 2560 (เขียว แดง) ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
ผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนกรกฎาคม(เขียว แดง) ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
 ผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนมิถุนายน (เขียว แดง) ส่วนกาลาง ,ส่วนภูมิภาค 
 

 

                                                                                                                                                                           
   
     
                                                

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.