สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

                                                                                                                                                                                      
                         

 ลำดับ 

                                                                    เรื่อง                                                                                                  
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
* รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
*  รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2561
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
* รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2561
 *  รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2561
 *  รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
* รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2561

*

 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

*

 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2561

 *

 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2561
    *  รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
    *  รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2561

 *

 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2560

 *

 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

 *

 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2560
   ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

*

 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2560

*

 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

*

 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2560

*

 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2560
 

 

                                                                                                                                                                           
   
     
 

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.