สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

                                                                                                                                                                                      
                         

 ลำดับ 

                                                                    เรื่อง                                                                                                  
 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

*

 สรุปแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
 

  ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

*

 สรุปแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

*

  แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

*

 สรุปแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558


*

 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558


 
   
                                                                                                                                                                           
   
     
 

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.