สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

 

รายงาน


  

 

                                 

แผน - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

         

เรื่อง
 

 ปีงบประมาณ 2559

 *  A-1 กราฟผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม ประจำปีงบประมาณ 2559
   
*  A-2 กราฟ % ผลการเบิกจ่ายต่องบประมาณเปรียบเทียบกับ% แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 (ภาพรวม)
   
*  A-3 กราฟ % ผลการเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับ % แผนการใช้จ่ายเงิน (รายจ่ายประจำ)
   
*  A-4 กราฟ % ผลการเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับ % แผนการใช้จ่ายเงิน (รายจ่ายลงทุน)
   
 *  ารางสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ 2559
   
 *  ตารางสถานะการเบิกจ่ายเงินงบกลาง ประจำปีงบประมาณ 2559
   
*  กราฟ % ผลการเบิกจ่ายเหลื่อมปีต่อเงินงบประมาณเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ 2559
 

 ปีงบประมาณ 2558

*  กราฟ % ผลการเบิกจ่ายต่องบประมาณเปรียบเทียบกับ% แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2558 (ภาพรวม) 
   
*  กราฟผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม ประจำปีงบประมาณ 2558
   
*  ารางสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ 2558
   
*  ตารางสถานะการเบิกจ่ายเงินงบกลาง ประจำปีงบประมาณ 2558
   
*  กราฟ % ผลการเบิกจ่ายเหลื่อมปีต่อเงินงบประมาณเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ 2558
 

ปีงบประมาณ 2557

   
*  กราฟ % ผลการเบิกจ่ายต่องบประมาณเปรียบเทียบกับ% แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2557 (ภาพรวม)
   
 *  กราฟผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม ประจำปีงบประมาณ  2557 
   
 *  ารางสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ 2557
   
*  ตารางสถานะการเบิกจ่ายเงินงบกลาง ประจำปีงบประมาณ 2557
   
*  กราฟ % ผลการเบิกจ่ายเหลื่อมปีต่อเงินงบประมาณเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ 2557
   
*

กราฟผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม ปีงบประมาณ 2556

   
*   ผลการเบิกจ่ายเหลื่อมปีต่อเงินงบประมาณเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ 2556
   
* กราฟผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม  ปีงบประมาณ 2555
   
*   กราฟผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม ปีงบประมาณ 2554
            


              

 

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.