สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

คำสั่ง / หนังสือมอบอำนาจ


 


 

 

 

                                 

คำสั่งสำนักบริหารกลาง

         

 

ลำดับ

                      เรื่อง

หน้าที่ 1

** สรุป คำสั่งสำนักบริหารกลาง **

*   คำสั่ง สบก. ที่ 1/2560 ลว 8 พ.ค. 2560 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย ในสำนักบริหารกลาง
   
 *   คำสั่ง สบก. ที่ 3/2557 ลว 13 พ.ย.2557 เรื่อง มอบหมายการอนุญาตให้ตรวจดู หรือให้ทำสำเนาข้อมูลข่าวสารของราชการ
   
*   คำสั่ง สบก.ที่1/2557 ลว.8 พ.ค.2557 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายในของสำนักบริหารกลาง  
   
*  คำสั่ง สบก. ที่ 2/2556 ลว 4 มี.ค. 2556 เรื่อง มอบหมายการตรวจสอบสัญญายืมเงินราชการ 
   
 * 

 คำสั่ง สบก.ที่ 1/2556 ลว.8 พ.ค.2557 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายในของสำนักบริหารกลาง  
(ยกเลิกตามคำสั่ง สบก. ที่ 1/2557 ลว 8 พ.ค. 2557)

   
 * 

 คำสั่ง สบก.ที่ 5/2555 ลว 17 ธ.ค. 2555 เรื่อง มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2556

   
* คำสั่ง สบก. ที่ 4/2555 ลว 16 ส.ค. 2555 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่าย
   
*   คำสั่ง สบก.ที่ 3/2555 ลว 27 ก.ค. 2555 เรื่อง มอบอำนาจในการพิจารณาหรืออนุญาตการลา
   
*   คำสั่ง สบก. ที่ 2/2555 ลว 26 มี.ค 2555 เรื่อง  แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน สำนักบริหารกลาง
   
*   คำสั่ง สบก. ที่ 1/2555 ลว 10 ม.ค. 2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายในของสำนักบริหารกลาง 
(ยกเลิกตามคำสั่ง สบก.ที่ 1/2557 ลว 8 พ.ค. 2557)
   
 *   คำสั่ง สบก. ที่ 1/2554 ลว 19 ม.ค. 2554 เรื่อง มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการ
   
 *   คำสั่ง สบก. ที่ 12/2553 ลว 1 ธ.ค. 2553 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่าย (ยกเลิกตามคำสั่ง สบก.ที่ 4/2555 ลว 16 ส.ค. 2555)
   
*  คำสั่ง สบก. ที่ 05/2553 ลว 16 มี.ค. 2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของ สบก. 
(ยกเลิกตามคำสั่ง สบก.ที่ 1/2555 ลว 10 ก.พ. 2555)
   
 *   คำสั่ง สบก. ที่ 03/2553 ลว 23 ก.พ. 2553 เรื่อง มอบอำนาจให้ผอ.กลุ่ม/หน.ฝ่าย ปฏิบัติราชการของข้าราชการที่อยู่ใต้บังคับบัญชา
   
*  คำสั่ง สบก. ที่ 54/2552 ลว 18 พ.ย. 2552 เรื่อง มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการ
   
 *   คำสั่ง สบก. ที่ 53/2552 ลว 9 พ.ย. 2552 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
   
 *   คำสั่ง สบก. ที่ 57/2552 ลว. 7 ตค. 2552   เรื่อง มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการ
   
* คำสั่ง สบก.ที่ 50/2552 ลว. 7 ตค. 2552 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กลุ่ม / ฝ่าย 
(ยกเลิกตามคำสั่งที่ 12/2553 ลว 1 ธ.ค. 2553)
 
  
 

 

   

            ดูหน้าถัดไป--

                       


              

 

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.