สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

คำรับรองการปฏิบัติราชการ


 


 

 

 

                                 

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

         

                                                                                                                                                             
 

*

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักบริหารกลาง ปีงบประมาณ 2558
 

*

 คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักบริหารกลาง ปีงบประมาณ 2558

*

 รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) สำนักบริหารกลาง ปีงบประมาณ 2558
*  รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักบริหารกลาง ปีงบประมาณ 2557
*  คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักบริหารกลาง ปีงบประมาณ 2557
*  รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) สำนักบริหารกลาง ปีงบประมาณ 2557
*

คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักบริหารกลาง ปีงบประมาณ 2556

* รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) สำนักบริหารกลาง ปีงบประมาณ 2556
*

คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักบริหารกลาง ปีงบประมาณ 2555

* รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) สำนักบริหารกลาง ปีงบประมาณ 2555
*

คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักบริหารกลาง ปีงบประมาณ 2554

* รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) สำนักบริหารกลาง ปีงบประมาณ 2554
  
                                                                                                                                                                                             

 

  

                       

 

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.