สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

กฎ/ระเบียบด้านการเงินการคลัง
 

 

 

                                 

         

                                                                                                                             หน้าที่1
 

 ลูกจ้างประจำ

*   ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
*  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537
 *  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2544
 *  หลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจำของส่วนราชการได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ 
(หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0420/ว 27 ลงวันที่ 6 มี.ค.2560) 
*  การบริหารงบบุคลากรในลักษณะเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนมาก ที่ กค 0420.3/ว 252 ลงวันที่ 20 มิ.ย.2559)
*  การเปิดโอกาสให้สมาชิก กสจ.เพิ่มอัตราเงินสะสม ได้มากกว่าร้อยละ 3 แต่ไม่เกินร้อยละ 15 
(หนังสือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ ที่ กสจ.001/ว 019 ลงวันที่ 31 พ.ค.2559)
* การจัดระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
(หนังสือสำนักงาน กพ ที่ นร 1008/ว 14 ลว 31 มี.ค. 2553)
* หลักสูตร วิธีการสอบคัดเลือก และวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างประจำ
(หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 112 ลว 13 ต.ค. 2553)
*  บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างประจำ
(หนังสือกระทรวงการคลัง ที่กค 0428/ว.38 ลว 1 เม.ย. 2553)
 
*   บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ
*   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ
*   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง กลุ่มงานบริการพื้นฐาน
*   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง กลุ่มงานสนับสนุน
*   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง กลุ่มงานช่าง 1
*   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง กลุ่มงานช่าง 2
*   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง กลุ่มงานช่าง 3
*  การแต่งตั้งลุกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่

ลูกจ้างชั่วคราว

 *  ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
*  ลูกจ้างชั่วคราว
* การปรับอัตราค่าจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ
 (หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 23 ลว 25 มี.ค.2554)
 *  การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ 
 (หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0427/ว 103 19 ก.ย. 2551)
* หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ
 (หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0415/ว 23 ลว 20 มีนาคม 2546) 
* หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ
 (หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0527.6/ว 31 ลว 26 เมษายน 2542)
   
 

 

   

ดูหน้าถัดไป--

                      

 

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.