สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง


คำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม


สิทธิการเบิกเงินจากทางราชการจะมีหรือไม่

ข้าราชการเป็นสามีภรรยาอยู่ด้วยกัน (แต่ไม่จดทะเบียน) อยากทราบว่าต่างคนต่างใช้สิทธิเบิกค่าใช้จ่ายจากทางราชการได้หรือไม่ ได้แก่


1. มีการเช่าซื้อบ้านโดยมีกรรมสิทธิ์ร่วม (ร่วมกู้) กรรมสิทธิ์คนละครึ่ง ต่างคนต่างใช้สิทธิเช่าซื้อมาเบิก


2. เดินทางไปราชการ เบิกค่าที่พักโดยจ่ายจริง  ปรากฎว่าต่างคนต่างเอาใบเสร็จมาเบิก (บอกว่าแยกห้องกัน)


 

โดย การเงินน้องใหม่ IP: xxx [ 2013-06-13 ]

คำตอบจาก Webmaster

ตามหลักของระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวกับคู่สมรส จะหมายถึงคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้นในประเด็นที่น้องถาม ในความเห็นของพี่ คือ


       1. จากคำถามข้อ 1 เกี่ยวกับการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ถ้าทั้งคู่เป็นข้าราชการ และไม่เข้าข้อยกเว้นตาม มาตรา 7 ของ พรฎ. ค่าเช่าบ้าน ก็มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ ทั้งสองคน  แต่สิ่งที่ควรพิจารณาคือการที่มีกรรมสิทธิคนละครึ่งของราคาบ้าน ก็น่าจะเบิกได้ตามสัดส่วนของกรรมสิทธิ   เรื่องนี้พี่ตอบตามข้อมูลเท่าที่ให้มานะคะ  ซึ่งถ้ามีรายละเอียดของข้อเท็จจริงที่มากว่านี้ คำตอบอาจเปลี่ยนไปได้ค่ะ  ดังนั้นหากต้องการคำตอบที่ชัดเจน ถุกต้องควรหารือเป็นหนังสืออีกครั้งค่ะ เพราะเรื่องค่าเช่าบ้านเป็นสิทธิที่ต่อเนื่อง หากพิจารณาง่ายๆ อาจทำให้เสียสิทธิ  หรือถ้าเบิกไปแล้วภายหลังถูกทักท้วงว่าเบิกไม่ได้ก็จะถูกเรียกคืนเงินยาว ตามเวลาที่เบิกเลยค่ะ
      
  2. จากคำถามข้อ 2 การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ของสามี ภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่เป็นที่รับรู้ของคนทั่วไปว่าเป็นสามีภรรยากัน และไปราชการที่เดียวกัน เป็นเรื่องการใช้ดุลยพินิจของ ปทจ. ผู้มีอำนาจอนุมัติให้เบิกจ่ายว่าประหยัดหรือไม่  เนื่องจากหลักในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสิ่งที่ต้องนำมาพิจารณาด้วยคือ  จำเป็น เหมาะสม ประหยัด และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ


ขอโทษนะคะ ตอบช้าไปหน่อย ยุ่งมากมาย  แต่ก็ยินดีที่จะช่วยน้องๆ ค่ะ


 

โดยคุณ พิไลพรรณ กพค. [ 2013-06-25 ] ตอบ 75 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.