สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง


คำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม


ค้าจ้างควบคุมงานอีต่อหนึ่ง วันละกี่บาทคะ
งบประมาณ 394900 บาท ต้องจ่ายค่าจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งวันละกี่บาทคะ
โดย โรงเรียนบ้านปลื้มัฒนา (ip223.206.55.168) อี-เมล์ โรงเรียนบ้านปลื้มัฒนา (ip223.206.55.168) เบอร์โทรศัพท์. โรงเรียนบ้านปลื้มัฒนา IP: xxx [ 2017-09-05 ]

คำตอบจาก Webmaster

หลักในการจ่าย ค่าควบคุมงาน ต้องปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว18 ลงวันที่27 กุมภาพันธ์ 2551

โดยคุณ กพค. สบก. [ 2017-09-13 ] ตอบ 460 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.