สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง


คำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม


สอบถามกรณีเบิกค่าเช่าบ้านหลังการอย่าร้าง
ผมได้หย่าร้างกับภรรยาอย่างถูกต้องตามกฏหมายและตกลงแบ่งทรัพย์สินกัน โดยยกบ้านซึ่งกำลังผ่อนชำระกับทางธนาคารอยู่ให้ภรรยาและบุตร ปกติผมใช้สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านจากการผ่อนชำระบ้านหลังนี้ (เช่าซื้อ)ซึ่งซื้อไว้หลังจากที่มาปฏิบัติงานราชการแห่งใหม่ได้ระยะหนึ่งโดยกู้ธนาคารร่วมกันทั้งผมและภรรยา หลังจากหย่าแล้วผมซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ หรือไม่ครับ เนื่องจาก ท่านปลัดไม่ยอมให้เบิก
โดย นายยุทธนา สิทธิรัตน์ ณ นครพนม (ip182.52.91.148) อี-เมล์ นายยุทธนา  สิทธิรัตน์ ณ นครพนม (ip182.52.91.148) เบอร์โทรศัพท์. นายยุทธนา สิทธิรัตน์ ณ นครพนม IP: xxx [ 2017-08-29 ]

คำตอบจาก Webmaster

พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547  พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552.


ข้อ 13 แนวทางการพิจารณาสิทธิการนำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านมาเบิกมาเบิกค่าเช่าบ้านตามมาตรา 17(3) กรณีเดียวกับผู้ถาม ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านหรือเช่าซื้อบ้านได้อีกต่อไป  และจากการสอบถาม กองกฎหมาย กรมบัญชีกลาง  จะสามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้เมื่อได้รับคำสั่งให้ย้ายไปรับราชการที่ท้องที่อื่นเท่านั้น


 

โดยคุณ กพค. สบก. [ 2017-08-29 ] ตอบ 459 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.