สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง


คำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม


การช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง
มติการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว399 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560 สำนักงานเลขาธิการคณะระฐมนตรี ตามที่คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ลงมติว่า ข้อ.2 เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการฯ ในส่วนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถขอ งด ลด ค่าปรับ และคืนค่าปรับได้ตามที่แจ้งนี้หรือไม่ คับ โปรดกรุณาแจ้งด้วยคับ
โดย นายพิพิศ เวียงอินทร์ (ip1.20.116.33) อี-เมล์ นายพิพิศ  เวียงอินทร์ (ip1.20.116.33) เบอร์โทรศัพท์. นายพิพิศ เวียงอินทร์ IP: xxx [ 2017-08-28 ]

คำตอบจาก Webmaster

ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว399 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ครม. ได้ประชุมเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ลงมติ ข้อ 2 เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นไปอย่างรวดเร็ว ฯลฯ นั้น ต้องให้คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเร่งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการให้ความช่วยเหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็วและเสนอคณะรัฐมนตรีโดยด่วนเสียก่อน

โดยคุณ กพค. สบก. [ 2017-08-29 ] ตอบ 458 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.