สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง


คำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม


ขอความอนุเคราะห์ช่วยแก้ปัญหา
เนื่องจากไตรมาส 1-2 มีการจัดอบรมโครงการยุทธศาสตร์จำนวนกว่า20-30โครงการ ทำให้เจ้าหน้าที่พัสดุต้องดำเนินการจัดหาพัสดุให้ทันภายใต้เวลาอันจำกัด ปัญหาคือเมื่อวงเงินการจัดซื้อเกินห้าพันไม่สามารถยืมเงินทดรอง หรือยืมเงินราชการไปจ่ายได้ ผู้ค้าไม่ให้เครดิตเงินเชื่อแก่ทางราชการ วัสดุที่ต้องการมีผู้ค้าน้อยรายเนื่องจากเป็นจังหวัดเล็กๆ พัสดุควรจะแก้ปัญหาอย่างไรดีคะ ขอหารือก่อนที่จะเริ่มดำเนินการดังกล่าวในปีงบประมาณใหม่ที่จะถึงเร็วๆนี้ค่ะ
โดย ผู้ปฏิบัติงาน IP: xxx [ 2017-08-17 ]

คำตอบจาก Webmaster

ในความเห็นของผู้ตอบ  สามารถยืมเงินทดรองราชการไปซื้อวัสดุสามารถยืมเงินได้ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ หมวด 4 ข้อ 14 (2)

โดยคุณ กพค. สบก. [ 2017-08-18 ] ตอบ 457 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.