สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง


คำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม


การจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ
อินเตอร์ที่สำนักงานใช้งานช้ามาก สอบถามกับบริษัทที่ติดตั้งอินเตอร์เน็ตแล้วพบว่าตัวกระจายสัญญาณไม่สามารถกระจ่ายสัญญานได้ดีเท่าที่ควร ควรทำการจัดซื้อตัวใหม่ที่มีขนาดใหญ่กว่าของเดิมซึ่งมีราคาแพงประมาณ 6-7 พันบาท อยากทราบว่าอุปกรณ์ตัวนีั้จัดว่าเป็นวัสดุหรือครุภัณฑ์ สามารถจัดซื้อได้หรือไม่
โดย พัสดุ IP: xxx [ 2017-08-17 ]

คำตอบจาก Webmaster

                  ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560


                  อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง ราคา1,600 บาท 


                   อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่องแบบที่ 1  ราคา 6,200 บาท


                   อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 ราคา 21,000 บาท             


                   และอุปกรณ์กระจายสัญญาณอีกหลายรูปแบบ                           

โดยคุณ กพค สบก. [ 2017-08-17 ] ตอบ 456 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.