สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง


คำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม


การใช้เงินงบอบรมฯ
รบกวนสอบถามกรณีที่มีเงินเหลือจ่ายแต่ละกิจกรรมของโครงการอบรมต่าง ๆ เช่น ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมพัฒนาเกษตรกร กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องฯ ซึ่งเป็นเงินเหลือจากการอบรมเกษตรกรแล้วและยังเหลือในส่วนของเงิน อบรม และบริหารโครงการ และกลุ่มยุทธฯ ได้นำเงินเหลือแต่ละกิจกรรมมารวมกันแล้วทำโครงการไปดูงานของเจ้าหน้าที่เอง (บุคลากรใน สนง.) สามารถนำเงินเหลือจ่ายดังกล่าวไปใช้ได้หรือไม่ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการเดิมนั่นก็คือเงินเพื่อพัฒนาเกษตรกร ไม่ใช่เงินเพื่อพัฒนาบุคลากร
โดย น้องการเงิน IP: xxx [ 2017-08-16 ]

คำตอบจาก Webmaster

           ถ้าภาระกิจตามแผนในการจัดฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว และงานด้านฝึกอบรมได้ตามเป้าหมายและเงินงบประมาณยังคง           มีเหลือ  ก็สามารถใช้ได้ โดยการเขียนโครงการอบรมหรือศึกษาดูงานภาระกิจนั้นควรจะให้เข้ากับเงินที่เหลือตามกิจกรรมนั้น ๆ

โดยคุณ กพค. สบก. [ 2017-08-17 ] ตอบ 455 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.