สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง


คำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม


การจ่ายเบี้ยประชุม

รบกวนสอบถามเรื่องเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการฯ คะ เนื่องจากคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดได้มีมติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเกี่ยวกับการโอนและการตกทอดทางมรดกสิทธิเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งประกอบด้วย

1. นายอำเภอในเขตท้องที่ที่ิดินตั้งอยู่ เป็นประธานกรรมการ

2. เจ้าพนักงานที่ที่ดินจังหวัด  เป็นอนุกรรมการ

3. นายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตท้องที่ที่ดินตั้งอยู่ เป็นอนุกรรมการ

4. กำนันในเขตท้องที่ที่ดินตั้งอยู่ เป็นอนุกรรมการ

5. ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย เป็นอนุกรรมการ

รบกวนสอบถามว่า

1) สอบถามว่าสามารถเบิกเบี้ยประชุมให้คณะอนุกรรมการดังกล่าวได้หรือไม่

2) สอบถามเรื่องงบประมาณเบี้ยประชุม เนื่องจากตามที่ ส.ป.ก.จังหวัดทำคำของบประมาณแต่ละปีไปนั้น กำหนดเฉพาะ คปจ.และ คปอ. เท่านั้น และเบี้ยประชุมดังกล่าวถ้ามีการจ่ายจะเป็นจำนวนเงินที่มาก ขอปรึกษาว่าจังหวัดสามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้างคะ

                                            ขอบคุณมากคะ

โดย น้องการเงิน จว. IP: xxx [ 2017-08-03 ]

คำตอบจาก Webmaster

     1.   การจ่ายค่าเบี้ยประชุม จะเบิกได้ หรือไม่ นั้น  จากการประสานกับ กองกฎหมาย กรมบัญชีกลาง ได้ความสรุปว่า


            ต้องไปดูว่าการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ นี้   เป็นไปตาม พระราชกฤษฎีกา เบี้ยประชุมกรรมการ  (ฉบับที่   3   )      


            พ.ศ. 2555  ตามมาตรา ที่ 3 และ 4 หรือไม่  ถ้าตรงตาม  ก็สามารถเบิกได้


      2. ถ้ามีการเบิกจ่าย จังหวัดสามารถดำเนินการอย่างไร ไม่เข้าใจ คำถามว่าเกี่ยวกับเร่ืองอะไร ถ้า เป็นเรื่องงบประมาณไม่ 


         เพียงพอ ก็ต้องดำเนินการจัดทำหนังสือ ถึง สำนักแผน ของบประมาณค่าใช้จ่าย นั้น

โดยคุณ กพค. สบก. [ 2017-08-09 ] ตอบ 454 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.