สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง


คำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม


จ่ายค่าตอบแทนนักศึกษาฝึกงานและฝึกงานสหกิจ
สอบถามจ่ายค่าตอบแทนนักศึกษาฝึกงานและฝึกงานสหกิจ ไม่เข้าใจคำว่าสหกิจและฝึกงานจะจ่ายค่าตอบแทนให้แบบไหนค่ะ มีระเบียบไหนบ้างลองรับ และแยกที่ว่าสหกิจและฝึกงาน ไม่ค่อยเข้าใจจะแยกยังไงค่ะ ขอบคุณล่วงหน้ากับคำตอบค่ะ
โดย เด็กงง คนหนึ่ง (ip164.115.245.37) อี-เมล์ เด็กงง คนหนึ่ง (ip164.115.245.37) เบอร์โทรศัพท์. เด็กงง คนหนึ่ง IP: xxx [ 2017-07-21 ]

คำตอบจาก Webmaster

ความหมาย นักศึกษาฝึกงาน คือ นักศึกษาหาสถานที่ฝึกงานด้วยตนเอง และสามารถเลือกตามที่ตนเองสนใจ โดยไม่จำเป็นต้องตรงกับสาขาที่ตนเองศึกษาอยู่


                    สหกิจศึกษา คือระบบการศึกษาที่มีการผสมผสานการเรียนเข้ากับการทำงาน ทางมหาวิทยาลัยจะทำข้อตกลงร่วมกับหน่วยงาน และให้นักศึกษาเลือกว่าจะทำที่ใดและต้องตรงกับสาขาของนักศึกษา


                     จากการที่ได้ประสาน กองกฏหมาย กรมบัญชีกลาง ผลตอบคือ ไม่สามารถเบิกได้ การที่จะเบิกค่าตอบแทนได้ต้องเป็นการจ้างนักเรียน นักศึกษา มาช่วยปฏิบัติงานราชการในช่วงปิดภาคเรียน ตามหนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 040604/ว.30 ลงวันที 3 เมษายน 2558


 

โดยคุณ กพค. สบก. [ 2017-08-09 ] ตอบ 453 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.