สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง


คำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม


การวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

การพิจารณาวางอุปกรณ์ EDC ของส่วนราชการ เป็นนโยบายของส่วนราชการเจ้าของงบประมาณใช่มั้ยคะ ที่จะพิจารณาตามความเหมาะสมกับภารกิจว่าควรจะต้องวางอุปกรณ์ดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร

โดย กลุ่มการเงิน IP: xxx [ 2017-06-30 ]

คำตอบจาก Webmaster

 


ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค.0420.2/ว117 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2559 กรมบัฐชีกลาง ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานภาครัฐสำรวจความต้องการใช้เครื่องรับชำระทางอิเล็กทรอนิคส์ (EDC) กับการรองรับการชำระเงินแบบ Any ID หรืออิ่น ๆ ในอนาคต  นั้น ส.ป.ก. ได้แจ้งความต้องการใช้เครื่อง EDC เรียบร้อยแล้ว ทั้ง ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และได้ทำหนังสือแจ้งความประสงค์วางอุปกรณ์ EDC กับทางธนาคารแล้ว เมื่อวันที่ 24 เมษายน 60 จำนวน 74 เครื่อง

โดยคุณ กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง [ 2017-06-30 ] ตอบ 451 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.