สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง


คำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม


การนับอายุของบุตรในการเบิกเงินสวัสดิการการศึกษา

การนับอายุของบุตร ตามพรฎ. เงินสวัสดิการการศึกษา กำหนดอายุของบุตร 3 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี โดยยึดถือวันใดคะ  (เดิม 1 พ.ค. ของทุกปี)  

โดย การเงิน IP: xxx [ 2017-06-01 ]

คำตอบจาก Webmaster
ตามระเบียบแล้วให้นับตั้งแต่วันที่เปิดภาคเรียน แต่ปัจุจันนี้มีการเปลี่ยนแปลงวันเปิดภาคการศึกษาของแตระดับชั้นการศึกษา ซึ่งเป็นการเปิดภาคเรียนไม่พร้อมกัน
โดยคุณ กพค. [ 2017-06-02 ] ตอบ 450 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.