สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง


คำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม


ซื้อฮาร์ดิส
ฮาร์ดิสบันทึกข้อมูล ราคาประมาณ 2,500.- บาท ตามหนังสือที่ นร 0704/ว 37 ลว. 6 ม.ค. 59 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ถือเป็นครุภัณฑ์หรือไม่
โดย ส.ป.ก.จังหวัด IP: xxx [ 2017-05-30 ]

คำตอบจาก Webmaster

       ฮาร์ดดิสก์บันทึกข้อมูลจัดเป็น วัสดุ  ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว37  ลงวันที่ 6  มกราคม 2559  ตามตัวอย่างสิ่งของที่จัดเป็น รายจ่ายค่าวัสดุ  หัวข้อ ค. ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่


      ถ้า ฮาร์ดดิสก์ที่อยู่ภายในเครื่องชำรุดหรือเสีย  และซื้ออะไหล่มาเปลี่ยน จะต้องเป็น ค่าใช้สอย รายการ  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

โดยคุณ กพค. [ 2017-05-30 ] ตอบ 449 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.