สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง


คำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม


การจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานราชการ

ขอเรียนถามการปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานราชการ 2 ข้อ  ดังนี้ค่ะ


1.การจ้างเหมาบริการดังกล่าวเป็นการจ้างทำของ  หากทำสัญญา ต้องใช้หลักประกันสัญญาตามระเบียบพัสดุหรือไม่  หรือใช้บุคคลที่เป็นข้าราชการค้ำประกัน  หากใช้บุคคลค้ำประกันได้  มีหนังสือหรือระเบียบให้ปฏิบัติหรือไม่


2.การจ่ายเงินค่าจ้างให้ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น  ทำรายละเอียดแต่ละคนโดยการเขียนเช็คฉบับเดียวให้ธนาคารเพื่อเข้าบัญชีแต่ละคนเหมือนการจ่ายเงินเดือนและลูกจ้างเมื่อก่อน (ก่อนการจ่ายตรง) ได้หรือไม่   หากได้จะขัดกับระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง ฯ ข้อ 48 (1) ซึ่งกำหนดให้จ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินในกรณีซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของหรือเช่าทรัพย์สิน ให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนามของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน โดยขีดคำว่า หรือผู้ถือ ออก   และขีดคร่อมด้วย ไหมค่ะ

โดย การเงิน IP: xxx [ 2015-09-03 ]

คำตอบจาก Webmaster

    คำถามข้อ 1
    การซื้อ จ้างโดยปรกติต้องใช้แบบสัญญาตามที่ กวพ.กำหนด ซึ่งเป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ ข้อ 132 ซึ่งในแบบสัญญาต่างๆ จะกำหนดให้มีหลักประกันสัญญา ตามข้อ 141 ได้แก่ เงินสด /เช็ค /หนังสือคำประกันของธนาคาร /หนังสือค้ำประกันของบรรษัทฯ /พันธบัตร ดังนั้นจากคำถามว่าใช้บุคคลค้ำได้หรือไม่ คำตอบคือถ้าเป็นการทำสัญญาตามรุปแบบของ กวพ. จะไม่ได้
   แต่ถ้าเป็นการซื้อ การจ้างที่มีเงือนไขตามข้อ 133 เช่น เป็นการซื้อจ้างโดยวิธีตกลงราคา หรือการซื้อจ้างโดยวิธีพิเศษ จะไม่ทำตามแบบสัญญาของ กวพ.ก็ได้ คือทำเป็นบันทึกข้อตกลง หรือใบสั่งซื้อ สั่งจ้างซึ่งไม่ต้องมีหลักประกันสัญญาก็ได้  
   คำถามข้อ 2
   การจ่ายเงินค่าจ้างให้ลุกจ้างจ้างเหมา โดยวิธีผ่านธนาคารก้สามารถทำได้ ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ พ.ศ.2551 ข้อ 47 วรรคสอง ความว่า "การจ่ายเงินผ่านธนาคารหรือด้วยวิธีอื่นใด ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด" และกระทรวงการคลังได้กำหนดเรื่องนี้ไว้แล้วตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0530.1/ว 143 ลว. 22 ธันวาคม 2543 เรื่องการจ่ายเงินให้เจ้าหนี่โดยวิธีผ่านธนาคาร  ซึ่งต้องให้ลูกจ้างแสดงเจตนาโดยกรอกแบบคำขอรับเงินผ่านธนาคารทุกคน เมื่อเบิกจ่ายและเงินเข้าบัญชีหน่วยงานแล้วก็เขียนเช็ค 1 ใบ สั่งจ่ายธนาคารกรุงไทยที่เปิดบัญชีไว้ ส่งพร้อมรายละเอียดจำนวนเงินรายคน ค่ะ แต่จะต้องติดตามใบเสร็จรับเงินหรือใบสำคัญรับเงินจากลูกจ้างทุกคนเพื่อเป็นหลักฐานการจ่าย ก็จะสะดวกกว่าการเขียนเช็คสั่งจ่ายรายคนค่ะ หากเกิดค่าธรรมเนียมลุกจ้างต้องเป็นผู้ออก 
  แต่ถ้าเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับบำนาญจะขอรับเงินผ่านธนาคารต้องปฏิบัติตามหนังสือที่ กค 0526.7/ว 7930 ลว. 28 กุมภาพันธ์ 2540 เรื่องการขอรับเงินของทางราชการโดยวิธีผ่านธนาคาร  ค่ะ

  หาหนังสือ 2 แบบนี้ได้จากห้องกฎระเบียบด้านการเงินการคลังค่ะ

โดยคุณ พิไลพรรณ กพค. [ 2015-09-09 ] ตอบ 266 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.