สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง


คำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม


ขอขอบคุณสำนักบริหารในการตอบคำถามในการปฏิบัติงาน
ใกล้สิ้นปีงบประมาณ 2558 แล้ว  ก็ต้องขอขอบพระคุณสำนักบริหารกลางที่ได้เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ  ที่ได้สอบถามปัญหาต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติและที่เกี่ยวกับการตีความระเบียบและหนังสือเวียนต่าง ๆ  และไม่ทราบจะแก้หรือดำเนินการอย่างไรต่อไปมายังสำนักบริหารกลาง  ซึ่งสำนักบริหารกลางก็ได้ตอบคำถามให้เจ้าหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว ทันกับความต้องการที่จะนำไปปฏิบัติต่อ    หากไม่มีช่องทางนี้การปฏิบัติงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  การเบิกจ่ายเงินต่าง ๆ  และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  จะปฏิบัติกันไปต่าง ๆ  นา ๆ  ไม่เฉพาะแต่การตอบคคำถามเท่านั้นที่สำนักบริหารกลางได้ช่วย ส.ป.ก.จังหวัด  เพราะยังได้ช่วยรวบรวมหนังสือเวียนต่าง ๆ  ที่ทันกับเหตุการณ์และทันสมัย  ทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับประโยชน์และนำมาใช้ได้ทันท่วงที  ลดปัญหาข้อผิดพลาด  ทำให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือเวียนต่าง ๆ    ในส่วนของ ส.ป.ก.จังหวัด  ก็อยากให้สำนักอื่น ๆ  ได้เปิดช่องทางเช่นนี้บ้าง  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้สอบถามและได้รับคำตอบที่รวดเร็วโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้โทรศัพท์ติดต่อ   ก็ขอให้สำนักบริหารกลางได้ดำเนินการเช่นนี้ต่อ ๆ  ไป นะค่ะ    ขอขอบพระคุณอีกครั้งค่ะ
โดย เจ้าหน้าที่การเงินจังหวัด IP: xxx [ 2015-08-28 ]

คำตอบจาก Webmaster

         ขอขอบคุณน้องเช่นกัน เพราะความคิดเห็น ต่างๆ ของน้องจะสามารถสะท้อนถึงความต้องการของเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ใน  ภุมิภาค ซึ่งมีความยากลำบากหลายอย่างในการทำงาน โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่พัสดุ ซึ่งต้องรับผิดชอบหลายด้าน มีระเบียบที่ต้องยึดถือปฏิบัติมากหมาย ในขณะที่จำนวนเจ้าหน้าที่มีจำกัด  เวลา และโอกาสที่จะศึกษาหาความรู้เพื่อใช้ปฏิบัติงานก็มีจำกัดเช่นกัน เพราะต้องทำงานเฉพาะหน้าให้แล้วเสร็จไปในแต่ละวัน 
        การสอบถามปัญหาต่างๆ นอกจะสามารถไขข้อข้องใจของน้องได้บ้าง ก้ยังเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆ ในอาชีพเดียวกัน ซึ่งก็จะมีปัญหาใกล้เคียงกัน ได้รู้ ได้เข้าใจเพิ่มขึ้น ตามไปด้วย
        ในส่วนของ กพค. สบก. ก็จะพยายามช่วยน้องๆ เท่าที่ความสามารถจะช่วยได้ ค่ะ

โดยคุณ พิไลพรรณ กพค. [ 2015-08-28 ] ตอบ 262 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.