นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ

             


คำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม

หน้าก่อน (4) จำนวน 469 รายการNext Page (6)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 ]


จํานวนสมุดเยี่ยมชมทั้งหมด 469 รายการ
ลำดับที่ รายการ โดย วันที่เยี่ยม อ่าน ตอบ
414 การเบิกค่าใ้ช้จ่ายเดินทางฯ น้องการเงิน 2016-12-18 110 1
413 การเบิกการศึกษาบุตร ครู สพป.อบ4 2016-12-16 59 1
412 การตรวจสุขภาพประจำปี การเงิน 2016-12-14 68 1
411 ค่าการศึกษาบุตร และค่ารักษาพยาบาล น้องการเงิน 2016-12-08 69 1
410 เข้าเวปไซต์สำนักบริหารกลาง จนท.การเงินฯ 2016-12-06 39 1
409 การจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ส.ป.ก.จังหวัด 2016-11-16 134 1
408 การเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเดินทางไปราชการ การเงินฯจังหวัด 2016-11-15 123 1
407 แนวปฏิบัติการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงกรณีเดินทางไปราชการฝึกอบรม พังงา 2016-11-10 130 1
406 ผู้อนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายเดินทาง การเงินฯ 2016-11-10 94 1
405 ขอไฟล์ คำสั่ง ส.ป.ก. ที่1394/2555 สั่งณ วันที่ 8 ตุลาคม 2555 ส.ป.ก.นครปฐม 2016-11-10 44 1
404 เบิกค่าเล่าเรียนบุตร ระเบียบใหม่ su 2016-11-09 74 1
403 คชจ.ในการศึกษาดูงาน การเงิน 2016-11-08 59 1
402 การเบิกค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนฯ น้องการเงิน 2016-11-08 53 1
401 การเช่ารถยนต์ราชการ แผนงาน 2016-11-01 76 1
400 การจัดกิจกรรมแสดงความอาลัย การเงินจังหวัด 2016-10-26 74 2
[ ตั้งคำถามใหม่ ]

                                              

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.