นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ

             


คำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม

หน้าก่อน (19) จำนวน 469 รายการNext Page (21)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 ]


จํานวนสมุดเยี่ยมชมทั้งหมด 469 รายการ
ลำดับที่ รายการ โดย วันที่เยี่ยม อ่าน ตอบ
188 การเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ *-* 2015-01-23 81 1
187 การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางรับเข็มวิทยาฐานะ ข้าราชการ 2015-01-23 192 1
186 การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ นายวิศิษฎ์ วิเชียรสรรค์ 2015-01-21 42 1
185 เจ้าหน้าที่พัสดุ สามารถจัดส่งเอกสารให้ผู้รับจ้างโดยตรงได้หรือไม่ คนทางใต้ 2015-01-20 59 1
184 ทำเนียบราชการ จังหวัด 2015-01-20 43 2
183 การออกใช้แบบ 4219 และ แบบ บก.-กจ.9 น้องการเงิน จังหวัด 2015-01-19 417 1
182 การจ่ายค่าใช้จ่ายในการทำงานที่จ้างนอกเวลาราชการ น้องการเงิน 2015-01-14 62 1
181 สอบถามเรื่องรับโอนคับ ขรก. 2015-01-10 56 1
180 การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ** 2015-01-07 40 1
179 คชจ.ฝึกอบรม การเงิน 2014-12-26 70 1
178 เบิกค่าเบี้ยประชุม อัศรา 2014-12-18 315 1
177 การเบิกค่าอาหารเกษตรกรฯ เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. 2014-12-12 54 1
176 การจ่ายเงินทดรองราชการ เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. 2014-12-11 60 1
175 การเช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับผู้บริหาร การเงิน 2014-12-11 458 1
174 การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ น้องการเงิน 2014-12-08 72 1
[ ตั้งคำถามใหม่ ]

                                              

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.