สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางคำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม

หน้าก่อน (19) จำนวน 508 รายการNext Page (21)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 ]


จํานวนสมุดเยี่ยมชมทั้งหมด 508 รายการ
ลำดับที่ รายการ โดย วันที่เยี่ยม อ่าน ตอบ
227 การทำห้องเก็บของ เก็บวัสดุต่าง ๆ ลักษณะชั่วคราว จนท.พัสดุ 2015-05-15 138 1
226 ธนาคารออมสินออก โครงการ สินเชื่อมนุษย์เงินเดือนสุขใจ เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. สามารถยื่นกู้ได้ไหมครับ เจ้าหน้าที่เงินเดินน้อย 2015-05-07 1118 1
225 การเบิกค่าเช่าที่พักฯ เจ้าหน้าที่จังหวัด 2015-05-07 83 1
224 การยืมเงินค่าเดินทางไปราชการ อัศรา 2015-05-01 95 1
223 การเบิกเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการของลูกจ้างเงินนอกงบประมาณ(กองทุนฯ) การเงินรุ่นใหม่ 2015-05-01 74 1
222 เพิ่มเติมคำถามลำดับที่ 221 งานพัสดุ สปกจังหวัด 2015-04-24 49 1
221 การใช้หลักฐานส่งมอบงานจ้าง งานพัสดุ 2015-04-24 72 1
220 สัญญาค้ำประกันกรณีพนักงานราชการยืมเงิน อัศรา 2015-04-22 131 1
219 การเบิกค่าเช่าซื้อของข้าราชการ น้องการเงินจังหวัด 2015-04-17 758 1
218 การเบิกค่าเช่ารถตู้เพื่อนำเกษตรเข้ารับการฝึกอบรม ผู้สงสัย 2015-04-16 76 1
217 การเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการในพื้นที่ ผู้สงสัยไม่เครีย 2015-04-09 94 1
216 การเบิกจ่ายค่าวิทยากร น้องการเงิน 2015-03-31 92 1
215 การเบิกค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล ส.ป.ก.จังหวัด 2015-03-27 869 1
214 การเบิกค่าพาหนะ ส.ป.ก.จังหวัด 2015-03-18 86 1
213 ขั้นตอนการยืมเงิน คนโดนรังแก 2015-03-17 89 1
[ ตั้งคำถามใหม่ ]

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.