สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางคำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม

หน้าก่อน (19) จำนวน 502 รายการNext Page (21)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 ]


จํานวนสมุดเยี่ยมชมทั้งหมด 502 รายการ
ลำดับที่ รายการ โดย วันที่เยี่ยม อ่าน ตอบ
221 การใช้หลักฐานส่งมอบงานจ้าง งานพัสดุ 2015-04-24 72 1
220 สัญญาค้ำประกันกรณีพนักงานราชการยืมเงิน อัศรา 2015-04-22 129 1
219 การเบิกค่าเช่าซื้อของข้าราชการ น้องการเงินจังหวัด 2015-04-17 694 1
218 การเบิกค่าเช่ารถตู้เพื่อนำเกษตรเข้ารับการฝึกอบรม ผู้สงสัย 2015-04-16 76 1
217 การเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการในพื้นที่ ผู้สงสัยไม่เครีย 2015-04-09 93 1
216 การเบิกจ่ายค่าวิทยากร น้องการเงิน 2015-03-31 91 1
215 การเบิกค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล ส.ป.ก.จังหวัด 2015-03-27 855 1
214 การเบิกค่าพาหนะ ส.ป.ก.จังหวัด 2015-03-18 86 1
213 ขั้นตอนการยืมเงิน คนโดนรังแก 2015-03-17 89 1
212 ใบเสร็จธนาคาร อินคา 2015-03-11 84 1
211 การซื้ออุปกรณ์อินเตอร์เน็ต การเงิน 2015-03-10 77 1
210 เบิกค่าเช่าบ้านกรณีกู้ร่วม ผู้สงสัย 2015-03-10 369 1
209 เบิกเบี้ยงเลี้ยงเจ้าหน้าที่ ผู้สงสัย 2015-03-06 74 1
208 การเบิกค่าใช้จ่ายร่วมงานสถาปนากรม น้องการเงิน 2015-03-05 106 2
207 การจัดจ้างกรณีเร่งด่วน กลุ่มยุทธฯ 2015-02-26 704 1
[ ตั้งคำถามใหม่ ]

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.