นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ

             


คำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม

หน้าก่อน (16) จำนวน 469 รายการNext Page (18)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 ]


จํานวนสมุดเยี่ยมชมทั้งหมด 469 รายการ
ลำดับที่ รายการ โดย วันที่เยี่ยม อ่าน ตอบ
233 ซื้อเชิงเทียน สปก.อุบลฯ 2015-06-03 331 1
232 การลงชื่อรับเงินในแบบ 8708 ส่วนที่ 2 กรณีมอบฉันทะ น้องการเงิน 2015-05-29 75 1
231 การตรวจรับพัสดุ ผู้ตรวจรับ 2015-05-28 64 1
230 กรณีขายแบตเตอรี่รถยนต์เก่าเสื่อมสภาพ จนท.พัสดุ 2015-05-26 140 1
229 กรณีผู้รับจ้างทิ้งงานก่อสร้าง การเงินคะ 2015-05-21 40 2
228 การจัดซื้อเครื่องดื่มเพื่อไว้รับรองผู้รับบริการ พัสดุ จังหวัด 2015-05-15 204 1
227 การทำห้องเก็บของ เก็บวัสดุต่าง ๆ ลักษณะชั่วคราว จนท.พัสดุ 2015-05-15 133 1
226 ธนาคารออมสินออก โครงการ สินเชื่อมนุษย์เงินเดือนสุขใจ เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. สามารถยื่นกู้ได้ไหมครับ เจ้าหน้าที่เงินเดินน้อย 2015-05-07 1078 1
225 การเบิกค่าเช่าที่พักฯ เจ้าหน้าที่จังหวัด 2015-05-07 78 1
224 การยืมเงินค่าเดินทางไปราชการ อัศรา 2015-05-01 88 1
223 การเบิกเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการของลูกจ้างเงินนอกงบประมาณ(กองทุนฯ) การเงินรุ่นใหม่ 2015-05-01 69 1
222 เพิ่มเติมคำถามลำดับที่ 221 งานพัสดุ สปกจังหวัด 2015-04-24 48 1
221 การใช้หลักฐานส่งมอบงานจ้าง งานพัสดุ 2015-04-24 70 1
220 สัญญาค้ำประกันกรณีพนักงานราชการยืมเงิน อัศรา 2015-04-22 105 1
219 การเบิกค่าเช่าซื้อของข้าราชการ น้องการเงินจังหวัด 2015-04-17 362 1
[ ตั้งคำถามใหม่ ]

                                              

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.