สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางคำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม

หน้าก่อน (15) จำนวน 508 รายการNext Page (17)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 ]


จํานวนสมุดเยี่ยมชมทั้งหมด 508 รายการ
ลำดับที่ รายการ โดย วันที่เยี่ยม อ่าน ตอบ
287 การยืมเงิน การเงิน 2015-11-06 110 1
286 การเบิกค่าที่พัก การเงิน 2015-11-04 115 1
285 บันทึกรหัสบัญชีแยกประเภท การเงิน 2015-10-30 127 1
284 การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางของพนักงานขับรถยนต์ กลุ่มการเงินฯ ส.ป.ก.สฎ 2015-10-29 441 1
283 ปรับปรุงวัสดุคงคลัง จังหวัด 2015-10-27 48 1
282 การยืนราคา การเงินฯ 2015-10-27 67 1
281 รหัสบัญชีแยกประเภท การเงิน 2015-10-26 68 1
280 ขอหนังสือตอบข้อหารือ ส.ป.ก.จังหวัด 2015-10-22 536 1
279 การจัดจ้างเหมาบริการบุคคล ผู้สงสัย 2015-10-15 165 1
278 สอบถามเรื่องการเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด ผู้สงสัย 2015-10-15 159 1
277 ขออนุญาตสอบถาม การเบิกเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ ข้าราชการตัวน้อย 2015-10-01 141 1
276 การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประทีป เรียนมั่น 2015-09-30 88 1
275 ค่าที่พักเหมาจ่าย ผู้อบรม 2015-09-25 96 1
274 การจ่ายเงินเป็นเช็คชื่อจนท.การเงิน หญิง 2015-09-21 100 1
273 ค่ารถยนต์รับจ้าง (แท็กซี่) การเงิน 2015-09-15 104 1
[ ตั้งคำถามใหม่ ]

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.