สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางคำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม

หน้าก่อน (15) จำนวน 475 รายการNext Page (17)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 ]


จํานวนสมุดเยี่ยมชมทั้งหมด 475 รายการ
ลำดับที่ รายการ โดย วันที่เยี่ยม อ่าน ตอบ
254 การขอเบิกเงินค่าใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ น้องใหม่ 2015-07-10 130 1
253 การจ่ายค่าจ้างเหมาบริการคนงานรายวัน (ปฏิบัติงานภาคสนาม) น้องการเงิน 2015-07-10 86 1
252 การเบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อวัสดุ และค่าจัดจ้างต่าง ๆ การเงิน 2015-07-10 74 1
251 การจ่ายเช็คเงินยืม การเงิน 2015-07-08 84 1
250 เครื่องสำรองไฟ การเงิน 2015-07-07 387 1
249 ค่าตอบแทนคณะกรรมการการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.) ส.ป.ก.จังหวัด 2015-07-01 88 1
248 การจัดซื้อวัสดุถาวรมอบให้แก่กลุ่มเกษตรกร พัสดุจังหวัด 2015-07-01 70 1
247 การเบิกเงินแต่ละกิจกรรม น้องการเงิน 2015-07-01 59 1
246 การเบิกค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชำระเงินกู้ รอง สว.ฯ 2015-06-27 77 1
245 ผลงานประเภทเดียวกัน สมหวัง สายเสียง 2015-06-25 159 1
244 เบี้ยประชุม คปอ. ส.ป.ก.จังหวัด 2015-06-23 73 1
243 ค่าควบคุมงานก่อสร้าง พัสดุจังหวัด 2015-06-19 116 1
242 การจ้างทำของ ส.ป.ก.จังหวัด 2015-06-17 59 1
241 การเบิกค่าที่พักเกษตรกร ส.ป.ก.จังหวัด 2015-06-17 51 1
240 การจัดประชุม การเงิน 2015-06-16 52 1
[ ตั้งคำถามใหม่ ]

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.