สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางคำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม

หน้าก่อน (13) จำนวน 475 รายการNext Page (15)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 ]


จํานวนสมุดเยี่ยมชมทั้งหมด 475 รายการ
ลำดับที่ รายการ โดย วันที่เยี่ยม อ่าน ตอบ
284 การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางของพนักงานขับรถยนต์ กลุ่มการเงินฯ ส.ป.ก.สฎ 2015-10-29 282 1
283 ปรับปรุงวัสดุคงคลัง จังหวัด 2015-10-27 48 1
282 การยืนราคา การเงินฯ 2015-10-27 67 1
281 รหัสบัญชีแยกประเภท การเงิน 2015-10-26 67 1
280 ขอหนังสือตอบข้อหารือ ส.ป.ก.จังหวัด 2015-10-22 391 1
279 การจัดจ้างเหมาบริการบุคคล ผู้สงสัย 2015-10-15 159 1
278 สอบถามเรื่องการเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด ผู้สงสัย 2015-10-15 120 1
277 ขออนุญาตสอบถาม การเบิกเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ ข้าราชการตัวน้อย 2015-10-01 133 1
276 การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประทีป เรียนมั่น 2015-09-30 83 1
275 ค่าที่พักเหมาจ่าย ผู้อบรม 2015-09-25 93 1
274 การจ่ายเงินเป็นเช็คชื่อจนท.การเงิน หญิง 2015-09-21 96 1
273 ค่ารถยนต์รับจ้าง (แท็กซี่) การเงิน 2015-09-15 102 1
272 ขอตัวอย่างการรายงานผลการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์ราชการค่ะ *-* 2015-09-09 42 2
271 สิทธิประโยชน์ของลูกจ้างจ้างเหมาบริการพึงจะได้รับ เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัด 2015-09-05 6348 1
270 การศึกษาบุตร การเงิน 2015-09-03 50 1
[ ตั้งคำถามใหม่ ]

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.