สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

กฎ/ระเบียบด้านการเงินการคลัง 

 

 

 

                                 

ระบบ KTB Coporate Online

         

ลำดับ                                                            เรื่อง                                                                     หน้าที่1
*  การวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 74 ลงวันที่ 9 มี.ค.2560)
   
*   แจ้ง product code สำหรับใช้ในการรับชำระ Bill Payment  (ธนาคารกรุงไทย ลงวันที่ 22 พ.ย. 2559)
   
*  - ตัวอย่าง หนังสือขอให้ธนาคารดำเนินการเปิดบริการ GFMIS Packege

 - ใบสมัครขอใช้งาน KTB corporate Online

 - ใบสมัครขอใช้บริการชำระเงิน

 - ข้อมูล Excel file ในอุปกรณ์สื่อบันทึกข้อมูล

 - แบบแจ้งบัญชีเงินฝากธนาคาร

 - คู่มือ Bill Payment on KTB Corporate Online

 - คู่มือ GFMIS on KTB Corporate Online

   
*   แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 399 ลงวันที่ 10 ต.ค.2559
)
   
*   วิธีการเรียกรายงานนำส่งเงินผ่าน KTB Corporate Online ในระบบ GFMIS
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414.3/ว 405 ลงวันที่ 17 ต.ค.2559)
   
*  สรุปหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำส่งเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(หนังสือสำนักบริหารกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 1201/ว 714 ลงวันที่ 23 ก.ย.2559)
   
*  แจ้งคำสั่งเกี่ยวกับการกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online  (หนังสือ ส.ป.ก. ด่วนที่สุด ที่ กษ 1201/1013 ลงวันที่ 23 ก.ย.2559)
 คำสั่ง ส.ป.ก.ที่ 1390/2559 สั่ง ณ วันที่  19  กันยายน 2559  และ  หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ กษ 1201.8/ 3305 ลงวันที่ 19 กันยายน 2559
*  แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบ KTB Corporate Online 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค กค 0414.3/ว 362 ลงวันที่ 13 กันยายน 2559)
   
*  การกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 109 ลงวันที่ 9 ก.ย.2559)
   
* การสมัครเข้าใช้บริการระบบ KTB Corporate Online
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 108 ลงวันที่ 7 ก.ย.2559)
   
* หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 103 ลงวันที่ 1  ก.ย.2559)

   
 *  ขยายระยะเวลาดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน และการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 90 ลงวันที่ 29 ก.ค.2559)
 ยกเลิกแล้ว
   
*

หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 77 ลงวันที่ 6 ก.ค.2559)
 ยกเลิกแล้ว 

   
 *   หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS ผ่านระบบ KTB Corporate Online
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 76 ลงวันที่ 6 ก.ค.2559)
 ยกเลิกแล้ว
   
*  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 36 ลว 8 เม.ย.2559)
 ยกเลิกแล้ว
   
 *   หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กรณีถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับ
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 75 ลงวันที่ 6 ก.ค.2559)
 
   
 *  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 36 ลว 8 เม.ย.2559)
 ยกเลิกแล้ว
 

 

   

ดูหน้าถัดไป--

        

  


              

 

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.