สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

กฎ/ระเบียบ
   

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

  

  

 กลุ่มยานพาหนะ สถานที่ และสื่อสาร

   
*

 แบบบรรยายลักษณะงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน   

   (ตำแหน่ง ผอ.กลุ่มยานพาหนะ สถานที่และสื่อสาร)

  
*   แบบบรรยายลักษณะงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน         
  
*   แบบบรรยายลักษณะงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน          
  
 *   แบบบรรยายลักษณะงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร ระดับชำนาญงาน        
   
 *   แบบบรรยายลักษณะงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร ระดับปฏิบัติงาน          
   

  


              

 

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.