สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

กฎ/ระเบียบ
                     

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

  

                                                    กลุ่มบัญชี                                 
   
*  แบบบรรยายลักษณะงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ
  
*  แบบบรรยายลักษณะงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ
  
 *  แบบบรรยายลักษณะงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ
   
*   แบบบรรยายลักษณะงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับชำนาญงาน
   
*  แบบบรรยายลักษณะงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน
   

  


              

 

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.