นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ

             

กฎ/ระเบียบ
แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

  

                                  ฝ่ายบริหารทั่วไป                                  
*  แบบบรรยายลักษณะงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  ระดับอาวุโส
  
*  แบบบรรยายลักษณะงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  ระดับชำนาญงาน
  
*  แบบบรรยายลักษณะงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  ระดับปฏิบัติงาน
  

  


              

 

                                              

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.