สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

กฎ/ระเบียบ
     

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

 

 
                                  กลุ่มตรวจและประสานราชการ                                 
   
*  แบบบรรยายลักษณะงาน ตำแหน่งนักวิชาการปฏิรูปที่ดิน ระดับชำนาญการพิเศษ
  
*   แบบบรรยายลักษณะงาน ตำแหน่งนักวิชาการปฏิรูปที่ดิน ระดับชำนาญการ
  
*   แบบบรรยายลักษณะงาน ตำแหน่งนักวิชาการปฏิรูปที่ดิน ระดับปฏิบัติการ
  
 *   แบบบรรยายลักษณะงาน ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป ระดับชำนาญการ
   
 *   แบบบรรยายลักษณะงาน ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป ระดับปฏิบัติการ
   
*  แบบบรรยายลักษณะงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน
   
 *   แบบบรรยายลักษณะงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน
   

  


              

 

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.