สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

กฎ/ระเบียบ
      

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

   

                             กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่                      
   
*  แบบบรรยายลักษณะงาน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับชำนาญการพิเศษ
                       
*   แบบบรรยายลักษณะงาน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับชำนาญการ
  
 *    แบบบรรยายลักษณะงาน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ
  
 *   แบบบรรยายลักษณะงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ระดับชำนาญงาน
   
 *   แบบบรรยายลักษณะงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติงาน
   
*  แบบบรรยายลักษณะงาน ตำแหน่งบรรณารักษ์ ระดับชำนาญการ
   
 *   แบบบรรยายลักษณะงาน ตำแหน่งบรรณารักษ์ ระดับปฏิบัติการ
   
*  แบบบรรยายลักษณะงาน ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับชำนาญการ
   
*  แบบบรรยายลักษณะงาน ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับปฏิบัติการ
   
*  แบบบรรยายลักษณะงาน ตำแหน่งเจ้าพนักโสตทัศนศึกษา ระดับชำนาญงาน
   
 *   แบบบรรยายลักษณะงาน ตำแหน่งเจ้าพนักโสตทัศนศึกษา ระดับปฏิบัติงาน
   

  


              

 

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.